Tagarchief: Digital Scrapbook

Digitale scrapbook papers

De basis van al het scrapbookwerk is de ondergrond. Scrapbook papers zijn vierkante, stevige vellen papier met aan één of weerszijden een print. Het formaat van deze vellen is standaard 12 x 12 inch (30,48 x 30,48 cm). Digitale scrapbook papers hebben hetzelfde formaat. Ze zijn ook 12 x 12 inch (3600 x 3600 pixels), hebben 300 dpi (dots per inch) drukwerk kwaliteit en worden geleverd in JPG formaat. Ze worden ook wel background papers genoemd.

De achtergrond papers hierboven bestaan uit verschillende texturen en patronen. Sommige hebben een “shabby” (versleten) uitstraling. De shabby uitstraling is een persoonlijk keuze van de designer zelf. Net als bij echte scrapbook papers is er verschil in stijl. De layout hieronder is gemaakt met een verkreukelde achtergrond. Hierdoor ontstaat een heel realistische look. Het had net zo goed een foto van een handmatig gescrapte layout kunnen zijn.

WINTERWOOD - Layout

Er bestaan ook papers met meer diepte. Het lijkt dan bijvoorbeeld alsof je in een doos, fotolijst of andere kleine ruimte kijkt. door je scrapwerk extra schaduw te geven, ontstaat er een mooie diepte werking.

Er zijn achtergrond papers die nog meer diepte hebben. Daar kijk je niet een kleine ruimte in, je kijkt als het ware daar een hele andere wereld in. Deze virtuele achtergrond scenes kunnen bijvoorbeeld heel fantasierijk of sprookjesachtig zijn. Daarnaast zijn er ook realistische achtergronden van steden, berglandschappen of met zee en strand erop. Soms zijn ze getekend of geverfd, gefotografeerd en bewerkt of alleen gefotografeerd. Alles is mogelijk! Er bestaan ook creatieve combinaties van boven genoemde technieken.

Bij deze achtergronden kun je het best de persoon(en) op je foto’s helemaal vrijzetten (digitaal uitknippen). Door ze in de scene van je paper te plaatsen, ontstaan er hele mooie sprookjesachtige afbeeldingen die prachtig op een canvas staan.

Je ziet dus dat er een hele hoop verschillende mogelijkheden zijn als het om digitaal scrapbook gaat. Je kan een traditionele scrap maken, maar ook een hele fantasierijke wereld creëren. Hieronder geef ik nog een laatste voorbeeld. Deze achtergronden zijn wat artistieker en al van wat elementjes voorzien. Daar kan natuurlijk overheen en omheen worden gescrapt, of alleen een tekst worden bijgezet. Alle achtergronden kun je ook uitprinten en in je artjournal verwerken of er “echt” mee scrappen. In feite is alles wat digitaal is ook afdrukbaar! Volgende keer ga ik het hebben over digital scrapbook elements en embellishments.

Digital scrapbook papers

The basis of all scrapbooking is the background. Scrapbook papers are square, firm sheets of paper with a print on one or both sides. The size of these sheets is standard 12 x 12 inches (30.48 x 30.48 cm). Digital scrapbook papers have the same format. They are also 12 x 12 inch (3600 x 3600 pixels), have 300 dpi (dots per inch) printing quality and are supplied in JPG format. They are also called background papers.

The background papers on the first image have different textures and patterns. Some have a “shabby” appearance. The shabby appearance is a personal choice of the designer self. Just like with real scrapbook papers, there is a difference in style. The layout on te second image is made with a crumpled background. This creates a very realistic look. It could just as well have been a photo of a manually scraped layout.

There are also papers with more depth. For example, it looks like you are looking in a box, photo frame or other small space. by giving your scrapwork extra shade, a nice depth effect is created. (See image 3 and 4).

There are background papers that have even more depth. You don’t look into a small space there, you look into a whole different world. These virtual background scenes can be very imaginative or fairytale-like, for example. In addition, there are also realistic backgrounds of cities, mountain landscapes or with the sea and beach on them. Sometimes they are drawn or painted, photographed and edited or only photographed. Everything is possible! There are also creative combinations of the above techniques. With these backgrounds, it is best to extract the person (s) from your photos completely (digitally cut out). By placing them in the scene of your paper, beautiful fairy-tale images are created that look wonderful on a canvas. (See image 5 and 6).

You see that there are a whole lot of different options when it comes to digital scrapbook. You can make a traditional scrapbook layout, but you can also create a very imaginative world. The last image is my final example. These backgrounds are more artistic and have some elements. You can scrapbook over and around it, or just add some text. You can (of course) print all the backgrounds and incorporate them into your artjournal or scrapbook with them “in real”. In fact, everything that is digital is also printable! Next time I will blog about digital scrapbook elements and embellishments.

Wat is digitaal scrapbook?

Om een goed begrip van digitaal scrapbook te krijgen is het belangrijk om eerst te weten wat scrapbook is. Scrapbook is inmiddels in Nederland helemaal ingeburgerd, veel creatievelingen kennen het fenomeen scrapbook en passen dit toe in fotoalbums, dagboeken, op canvassen en speciaal scrapbookpapier als losse layouts. Deze media vormen de basis voor het scrapwerk. Maar er zijn ook mogelijkheden om hiermee verder te gaan dan alleen de platte media. Ook doosjes, fotolijstjes, vogelhuisjes, tasjes, etc. kunnen be-scrapt worden. Vaak kunnen de worden doosjes opengeklapt en is de binnenkant ook helemaal gescrapt. Bij Scrapbook draait het voornamelijk om foto’s. Vaak ogen “gewone kiekjes” in een fotoalbum wat kaal en saai. Door bijvoorbeeld de achtergrond te bekleden met verschillende stukjes papier, de foto’s te omlijsten met een frame en de lege vlakken op te leuken met wat elementjes als bloemtjes, labeltjes, strikjes, tekstjes en andere frutsels ontstaat er een fraai ogend geheel. Veel scrapbook artikelen bevatten een thema waardoor de foto’s nog meer gaan spreken.

Toen ik in 2004 voor het eerst kennis maakte met scrapbook was ik gelijk verkocht. Helaas kon ik maar één winkel in de buurt vinden die wat scrapartikelen op voorraad had. En duur dat ze waren! Een beetje gedesillusioneerd en teleurgesteld heb ik het scrap avontuur toen maar achter me gelaten. In 2005 ondekte ik via het internet dat er ook een mogelijkheid bestaat om digitaal te scrappen. Er waren wat Amerikaanse sites die naast betaalde producten ook scrapbook freebies aanboden. Een freebie is een gratis product, dat je vaak direct kan downloaden of voor “niets” in de (web)winkel kan krijgen. Ik had me net geabonneerd op een scrapbookmagazine en probeerde met deze freebies de layouts van het magazine digitaal na te maken en dat was niet zonder succes! Ik scrapte digitaal agenda’s, trouwalbums, kaarten en canvassen die ik vervolgens liet afdrukken. Op deze manier leerde ik realistische schaduwen maken en diepte te creëren in mijn werk. Het voordeel van digitale producten is dat je ze qua kleur makkelijk kan aanpassen waardoor er altijd een mooie match ontstaat met je foto’s. Ook raken digitale producten niet op, je kunt ze dus altijd blijven gebruiken.

Tot zover deze introductie over digitaal scrapbook. De komende tijd zal ik iedere keer een stukje hierover gaan schrijven en je stapsgewijs introduceren in de wereld van het digitale scrapbook. Hieronder een (minimalistische) layout die ik zo realistisch mogelijk digitaal gemaakt heb met een minikit van Jopke Designs:

What is digital scrapbook?

To get a good understanding of digital scrapbook, it is important to first know what scrapbook is. Scrapbook is now fully established in the Netherlands, many creative people are familiar with the scrapbook phenomenon and apply it in photo albums, diaries, canvases and special scrapbook paper as separate layouts. These media form the basis for the scrap work. But there are also possibilities to go further with this than just the flat media. You van also scrap on boxes, photo frames, bird houses, bags, etc. Often the boxes can be opened and are scraped completely on the inside. Scrapbook is mainly about photos. Often “normal snaps” in a photo album look bald and boring. For example, by covering the background with different pieces of paper, framing the photos with a frame and decorating the empty surfaces with some elements such as flowers, labels, bows, texts and other stuff, a beautiful whole is created. Many scrapbook articles contain a theme that makes the photos speak even more.

When I first became acquainted with scrapbook in 2004, I was immediately sold. Unfortunately I could only find one store nearby that had some scrapproducts in stock. And expensive that they were! A bit disillusioned and disappointed, I left the scrap adventure behind me. In 2005 I discovered via the internet that there is also a possibility to scrap digitally. There were some American sites that offered scrapbook freebies in addition to paid products. A freebie is a free product that you can often download directly or get for “nothing” in the (web) store. I had just subscribed to a scrapbook magazine and tried to copy the layouts of the magazine digitally with these freebies, and that was not without success! I scraped digitally calendars, wedding albums, cards and canvases which I then had printed. In this way I learned to create realistic shadows and create depth in my work. The advantage of digital products is that you can easily adjust their color so that there is always a nice match with your photos. Digital products also don’t run out, you can always continue to use them.

So far this introduction about digital scrapbook. In the coming period I will write a piece about this every time and introduce you step by step to the world of digital scrapbook. Above is a (minimalistic) layout that I made as realistic as possible digitally with a mini kit from Jopke Designs.

Hier hou ik van!

Ik hou van digitaal scrappen! Het liefst met spullen die in feite niets voorstellen. Ik houd van vormen en composities met een beetje chaos…

Gebruikte materialen:
– I Love – Fullkit

I Love this!

I love digital scraping! Preferably with things that actually do not represent anything. I like shapes and compositions with a bit of chaos…

Used materials:
– I Love – Fullkit