Tagarchief: Digital Layout

Digitale scrapbook papers

De basis van al het scrapbookwerk is de ondergrond. Scrapbook papers zijn vierkante, stevige vellen papier met aan één of weerszijden een print. Het formaat van deze vellen is standaard 12 x 12 inch (30,48 x 30,48 cm). Digitale scrapbook papers hebben hetzelfde formaat. Ze zijn ook 12 x 12 inch (3600 x 3600 pixels), hebben 300 dpi (dots per inch) drukwerk kwaliteit en worden geleverd in JPG formaat. Ze worden ook wel background papers genoemd.

De achtergrond papers hierboven bestaan uit verschillende texturen en patronen. Sommige hebben een “shabby” (versleten) uitstraling. De shabby uitstraling is een persoonlijk keuze van de designer zelf. Net als bij echte scrapbook papers is er verschil in stijl. De layout hieronder is gemaakt met een verkreukelde achtergrond. Hierdoor ontstaat een heel realistische look. Het had net zo goed een foto van een handmatig gescrapte layout kunnen zijn.

WINTERWOOD - Layout

Er bestaan ook papers met meer diepte. Het lijkt dan bijvoorbeeld alsof je in een doos, fotolijst of andere kleine ruimte kijkt. door je scrapwerk extra schaduw te geven, ontstaat er een mooie diepte werking.

Er zijn achtergrond papers die nog meer diepte hebben. Daar kijk je niet een kleine ruimte in, je kijkt als het ware daar een hele andere wereld in. Deze virtuele achtergrond scenes kunnen bijvoorbeeld heel fantasierijk of sprookjesachtig zijn. Daarnaast zijn er ook realistische achtergronden van steden, berglandschappen of met zee en strand erop. Soms zijn ze getekend of geverfd, gefotografeerd en bewerkt of alleen gefotografeerd. Alles is mogelijk! Er bestaan ook creatieve combinaties van boven genoemde technieken.

Bij deze achtergronden kun je het best de persoon(en) op je foto’s helemaal vrijzetten (digitaal uitknippen). Door ze in de scene van je paper te plaatsen, ontstaan er hele mooie sprookjesachtige afbeeldingen die prachtig op een canvas staan.

Je ziet dus dat er een hele hoop verschillende mogelijkheden zijn als het om digitaal scrapbook gaat. Je kan een traditionele scrap maken, maar ook een hele fantasierijke wereld creëren. Hieronder geef ik nog een laatste voorbeeld. Deze achtergronden zijn wat artistieker en al van wat elementjes voorzien. Daar kan natuurlijk overheen en omheen worden gescrapt, of alleen een tekst worden bijgezet. Alle achtergronden kun je ook uitprinten en in je artjournal verwerken of er “echt” mee scrappen. In feite is alles wat digitaal is ook afdrukbaar! Volgende keer ga ik het hebben over digital scrapbook elements en embellishments.

Digital scrapbook papers

The basis of all scrapbooking is the background. Scrapbook papers are square, firm sheets of paper with a print on one or both sides. The size of these sheets is standard 12 x 12 inches (30.48 x 30.48 cm). Digital scrapbook papers have the same format. They are also 12 x 12 inch (3600 x 3600 pixels), have 300 dpi (dots per inch) printing quality and are supplied in JPG format. They are also called background papers.

The background papers on the first image have different textures and patterns. Some have a “shabby” appearance. The shabby appearance is a personal choice of the designer self. Just like with real scrapbook papers, there is a difference in style. The layout on te second image is made with a crumpled background. This creates a very realistic look. It could just as well have been a photo of a manually scraped layout.

There are also papers with more depth. For example, it looks like you are looking in a box, photo frame or other small space. by giving your scrapwork extra shade, a nice depth effect is created. (See image 3 and 4).

There are background papers that have even more depth. You don’t look into a small space there, you look into a whole different world. These virtual background scenes can be very imaginative or fairytale-like, for example. In addition, there are also realistic backgrounds of cities, mountain landscapes or with the sea and beach on them. Sometimes they are drawn or painted, photographed and edited or only photographed. Everything is possible! There are also creative combinations of the above techniques. With these backgrounds, it is best to extract the person (s) from your photos completely (digitally cut out). By placing them in the scene of your paper, beautiful fairy-tale images are created that look wonderful on a canvas. (See image 5 and 6).

You see that there are a whole lot of different options when it comes to digital scrapbook. You can make a traditional scrapbook layout, but you can also create a very imaginative world. The last image is my final example. These backgrounds are more artistic and have some elements. You can scrapbook over and around it, or just add some text. You can (of course) print all the backgrounds and incorporate them into your artjournal or scrapbook with them “in real”. In fact, everything that is digital is also printable! Next time I will blog about digital scrapbook elements and embellishments.

Hier hou ik van!

Ik hou van digitaal scrappen! Het liefst met spullen die in feite niets voorstellen. Ik houd van vormen en composities met een beetje chaos…

Gebruikte materialen:
– I Love – Fullkit

I Love this!

I love digital scraping! Preferably with things that actually do not represent anything. I like shapes and compositions with a bit of chaos…

Used materials:
– I Love – Fullkit

Artjournal – Collage #2

Met deze woest hysterische layout wil ik je graag laten zien dat scrapbook verder kan gaan dan een layout met wat foto’s scrappen. In de achtergrond heb ik (bijna niet meer zichtbaar) een foto van mijn bakje met collage knipsels geblend. Net als bij artjournaling kunnen er ook digitaal dingen “verstopt” worden in een layout. De groene tekst gaat letterlijk en figuurlijk over mijn collage bakje, het bakje van waaruit ik mijn (analoge) artjournals vormgeef. De tekst is ook niet leesbaar, maar als ik deze layout zie weet ik wat er staat en waar het overgaat. Daar gaat het uiteindelijk om. Er kunnen situaties zijn waarin je het niet wenselijk vindt om alles uit te schrijven, dan is dit ook een mogelijkheid. Binnenkort zal ik hier op mijn inspiratie blog meer over vertellen. Artjournaling kan dus ook heel goed digitaal! Dus ook als je niet van vieze handen houdt, of op dit gebied niet zo handig bent, maar je wel heel graag kunstzinnig wilt uiten, dan is dit een mooie en ook zeer creatieve oplossing! Ik heb de elementjes uit de Collage Minikit in deze layout qua kleur wat aangepast…

With this madly hysterical layout, I would like to show you that scrapbook can go further than scraping a layout with some photos. In the background I blended (almost no longer visible) a photo of my box with collage clippings. Just like with artjournaling, things can also be digitally “hidden” in a layout. The green text is literally and figuratively over my collage box, the box from which I design my (analog) art journals. The text is also not readable, but when I see this layout I know what it says and what it is about. That is ultimately what it is all about. There may be situations where you do not find it desirable to write everything out, then this is also a possibility. Soon I will tell more about this on my inspiration blog. Artjournaling can therefore also be done digitally! So even if you do not like dirty hands, or are not so handy with this kind of stuff, but you really want to express yourself artfully, then this is a beautiful and also very creative solution! I have adjusted the colors of the elements of the Collage Minikit in this layout…

Artjournal – Per ongeluk!

Toen ik jaren geleden begon met digitaal scrappen wist ik heel zeker hoe ik het wilde. Alles moest zo duidelijk en realistisch mogelijk worden weergegeven. De toeschouwer mocht geen verschil tussen een “echte” scrap en mijn digitale lootje zien. Ook mijn kerstkaarten moesten zo professioneel mogelijk ogen in de hoop bewondering te oogsten bij de gelukkige ontvangers. En weet je wat er gebeurde? Ik kreeg geen reacties! Iedereen dacht dat ik mijn kerstkaarten gewoon kocht! En mijn scraps waren eigenlijk om heel eerlijk te zijn voorspelbaar en oersaai…

Vandaag de dag vind ik het niet meer zo belangrijk om mijn scraps en kerstkaarten perfect te maken. Sterker nog, ik neig regelmatig naar een complete hysterische chaos! Ik merk dat ik veel meer plezier beleef aan het spelen met de elementjes dan aan het perfecte eindresultaat. Ik vind het heerlijk om alles even echt los te laten inclusief mijn verwachting en me te verheugen in de kleine creatieve ongelukjes die vaak tot mooiere dingen en rijkere inzichten leiden. Ik houd nog steeds van realistische schaduwen, maar ga gerust met mijn tekst en scribbles over dingen heen. Ook de leesbaarheid vind ik minder belangrijk. Net als bij het “echte” artjournalen weet ik wat er staat en daar gaat het uiteindelijk om.

De layout hieronder heb ik met mijn nieuwe kit gemaakt die binnenkort te verkrijgen is in de SPPP webshop.

Ik geloof in per ongelukjes. Speel en heb plezier, geen druk alleen maar plezier! / I believe in happy accidents. Play and have fun, no pressure, just fun!

Artjournal – Happy accidents

When I started digital scraping years ago, I was very sure how I wanted it. Everything had to be shown as clear and realistic as possible. The spectator was not allowed to see a difference between a “real” scrapbook layout and my digital one. My Christmas cards, too, had to look as professional as possible in the hope of admiring the lucky recipients. And do you know what happened? I received no responses! Everyone thought I just bought my Christmas cards! And my scraps were actually, to be very honest, predictable and very boring…

Today I don’t think it’s so important anymore to make my scraps and Christmas cards perfect. In fact, I tend to be in complete hysterical chaos! I notice that I enjoy playing with the elements much more than the perfect end result. I love to let go of everything, including my expectation, and rejoice in the little creative accidents that often lead to better things and richer insights. I still like realistic shadows, but I feel comfortable moving my text and scribbles over things. I also think readability is less important. Just like with “real” art journals, I know what it says and that’s what it’s all about.

I made the layout above with my new kit that will be available soon in the SPPP webshop.

Artjournal – Collage

Ben me op het moment aan het verdiepen in collage. En het is leuk! Uit alle kleine knipsels kan weer iets groters en mooiers ontstaan. Vaak gooide ik al die snippers gelijk weg, maar nu weet ik beter en bewaar ik ze, want wie weet komen ze nog van pas. Onderstaande layout heb ik van digitale knipsels gemaakt. De handletters (ooit eens gemaakt tijdens een workshop) passen er ook zo leuk bij. Inmiddels ligt deze layout inclusief alle elementen, met 8 papers en A4/A5 knipvellen voor de hybridetoepassing als Collage Minikit in de SPPP webshop.

Collage is just like life, when all the little pieces come together something beautiful appears…

At the moment I’m doing a lot of my projects with collage. And it’s fun! Something bigger and more beautiful can emerge from all the small clippings. I often threw away all that shred but I know better now and keep it, because who knows maybe I will use them in new projects. I made the layout above from digital clippings. The handletters (once made during a workshop) the look so nice. In the meantime this layout including all elements, with 8 papers and A4/A5 decoupage sheet for hybrid applications as Collage Minikit is available in the SPPP webshop.

Artjournal – We, us

Ben weer druk bezig met het ontwerpen van nieuwe producten. Gisterenavond heb ik met heel veel plezier dit artjournal lootje gemaakt:


Ik vind het momenteel vooral leuk om te spelen met verschillende texturen en diepte. Juist omdat alles digitaal is gescrapt, vind ik het een uitdaging om alles zo realistisch mogelijk te scrappen. Alsof het lijkt dat het echt is. Een leuk detail is dat het onderste papiertje een scan is van een A4tje dat ik bestempeld heb met een eigen gemaakte foam stempel.

I’m busy designing new products again. Last night I made this artjournal page (above) with great pleasure. At the moment I mainly enjoy playing with different textures and depth. It is precisely because everything has been digitally scraped that I find it a challenge to scrap everything as realistic as possible. As if it seems that it is real. A nice detail is that the bottom piece of paper is a scan of an A4 piece that I have stamped with a self-made foam stamp

Artjournal – Soms

Al jaren wil ik het en al jaren stel ik het uit: een artjournal bijhouden! Het lijkt me zo leuk om te doen. Elke dag wat tijd nemen om vieze handen maken. Dingen van me af schrijven, knippen, plakken, verven, krabbelen en tekenen.

Om een stapje dichter bij mijn ultieme doel te komen plan ik tegenwoordig wat creatieve speeltijd in. Voor een perfectionist (als ik) is het op zijn minst even “omschakelen” om te spelen zonder een vooropgezet doel of een perfecte uitkomst. Met materiaal dat ik in mijn speeltijd maak ontwerp ik digitaal (en dat is vooral lekker in mijn comfortzone) producten waarmee ik later weer (digitale) artjournal layouts kan maken. En zo is voor nu het kringetje toch weer rond…

Sometimes the greatest rewards in life come from doing the things that scare you the most

Voor deze layout heb ik gebruik gemaakt van de volgende producten:
Art Collage – Paper Pieces #1
Watercolor – Brushes #2
Assorted – Brushalikes #2
Sprayed – Brushes #2
Scared – Scribbled Wordart
Mixed Media 2019-02
Monoprint Brushes #1

Zoals je ziet heb ik bijna dezelfde materialen gebruikt als in mijn vorige layout (vrijheid). Door deze materialen slim te combineren met elementen uit een ander product en door het gebruik van een nieuwe wordart-tekst ontstaat er weer een ander verrassend geheel.

Artjournal – Sometimes

For years I want it and for years I postpone it: keep an artjournal! It seems so fun to do. Take some time every day to get dirty hands. Writing things off, cutting, pasting, painting, scribbling and drawing.

To get a step closer to my ultimate goal, I plan some creative play time nowadays. For a perfectionist (like me) it is at least a bit of a “switch over” to play without a pre-defined goal or a perfect outcome. With material that I make during my playing time I design products digitally (and that is especially nice in my comfort zone) with which I can later create (digital) artjournal layouts. And so for now the circle is round again…

For this layout I used the following products:
Art Collage – Paper Pieces #1
Watercolor – Brushes #2
Assorted – Brushalikes #2
Sprayed – Brushes #2
Scared – Scribbled Wordart
Mixed Media 2019-02
Monoprint Brushes #1

Artjournal – Vrijheid

Het is altijd spannend om nieuwe dingen uit te proberen. In de loop van de jaren ben ik er steeds meer achter gekomen dat leren ook heel confronterend kan zijn. En dat creativiteit ontplooien hkomt door het vele doen…

Deze digitale artjournal layout met de tekst (be scared – be creative – explore – try – and be free) zegt veel over het proces waar ik nog steeds dagelijks doorheen ga. Toch zou ik het voor geen goud willen missen! Het resultaat van dit alles druppelt rustig mijn winkeltje binnen.

Gebruikt materialen:
Art Collage – PaperPieces #1
Watercolor – Brushes #2
Assorted – Brushalikes #2
Sprayed – Brushes #2
Scared – Scribbled Wordart

Artjournal – Be Free

Trying new things is always exciting. Over the years I have come to know more and more that learning can also be very confronting. And that creativity comes from doing it a lot…

The digital artjournal layout above with the text (be scared – be creative – explore – try – and be free) says a lot about the process that I still go through every day. Yet I wouldn’t miss it for the world! The result of all this quietly trickles into my shop.

Used materials:
Art Collage – PaperPieces #1
Watercolor – Brushes #2
Assorted – Brushalikes #2
Sprayed – Brushes #2
Scared – Scribbled Wordart