Categoriearchief: Inspiratie | Inspiration

Inspiratie & ideeën | Inspiration & ideas

Digitale art layout | Digital art page

Ik ben de afgelopen tijd druk bezig geweest om nieuwe, digitale CU producten voor de zomer en het najaar te maken. Alles staat klaar voor de komende periode. En wat is er dan leuker om alvast wat te scrappen met mijn nieuwe spulletjes.

I have been busy lately making new, digital CU products for the summer and autumn. Everything is ready for the coming period. And what is more fun than scrapping with my new stuff.

Layout Starter Template 3

Voor de Digiscrap Choice van juli/augustus 2022 heb ik een Layout Starter Template gemaakt. Het is inmiddels de derde Layout Starter in de SPPP winkel. De template is al gevuld met een achtergrond en met losse elementjes die je kan vervangen of kan verschuiven naar eigen idee en ontwerp. Lekker handig voor als je even wat minder inspiratie hebt, of gewoon wilt weten hoe een layout in elkaar zit. Hieronder staan twee verschillende artjournal layouts, beide gemaakt met dezelfde template, maar met andere achtergronden waarvan de bovenste van Jopke Designs is – ik ben al jaren groot fan van haar producten.

I created a Layout Starter Template for the July/August 2022 Digiscrap Choice. It is now the third Layout Starter in the SPPP store. The template is already filled with a background and separate elements that you can replace or shift to your own idea and design. Nice and handy when you have a little less inspiration, or just want to know how a layout is put together. Below are two different artjournal layouts, both made with the same template but with different backgrounds of which the top one is by Jopke Designs – I’ve been a big fan of her products for years.

Van schets naar ontwerp | from sketch to pattern

In mijn blog over Trash to stash! liet ik zien hoe eenvoudig en inspirerend het is om met zelfgemaakte stempels patroontjes op oud, gebruikt of verpakkingspapier te maken. Als je net als ik ontwerper bent, is de volgende stap snel gemaakt; het digitaliseren van je ontwerp! Een patroon kan een mooie basis zijn voor digitale ondergronden (papers) of voor bepaalde elementen als buttons e.d. Je kunt je ontwerp natuurlijk ook laten afdrukken op papier, textiel, behang en noem maar op! Ik zie hier wel een leuk inpakpapiertje in.

In my blog about Trash to stash! I showed how easy and inspiring it is to create patterns on old, used or packaging paper with homemade stamps. If you are a designer like me, the next step is quickly made; digitizing your design! A pattern can be a nice basis for digital backgrounds (papers) or for certain elements like buttons etc. You can also have your design printed on paper, textile, wall paper etc. You name it! I can see a nice wrapping paper in this.

er

Onverwachte cadeautjes | Unexpected presents

Ik heb nog twee hele mooie stukjes over van een abstract werk dat ik uiteindelijk in kleinere werken verdeeld had. Ze hebben een mooi plaatsje in de huiskamer gekregen. Kan zo genieten van onverwachte cadeautjes.

I still have two beautiful pieces left over from an abstract work that I had divided into smaller works. They have been given a nice spot in the living room. I can so enjoy unexpected presents.

Trash to stash!

Inspiratie ligt bij mij niet altijd voor het oprapen. Er zijn tijden dat ik weinig tot geen inspiratie heb. In mijn hoofd blijf ik dan in dezelfde dingen hangen en kom ik geen stap verder. Juist als ik in een inspiratieloze fase zit is het belangrijk om uit mijn hoofd te komen door domweg creatieve dingen te gaan doen. Een laagdrempelige activiteit die voor mij altijd werkt stash van trash maken. Ik bewaar vaak verpakkingsmaterialen en stukken neutraal (afval) papier dus trash zat! Met zelfgemaakte stempels en wat verf of inkt stempel ik op de papiertjes en ga daar vervolgens omheen of doorheen werken met stift, pen en stukjes papier. Meestal neem ik een thema dat al in mijn hoofd zit en waar ik vertrouwd mee ben, vanuit dat thema dienen zich vaak weer nieuwe ideeën aan. Vaak verwerk ik deze papiertjes weer in een groter geheel zoals een junk-journal bijvoorbeeld. Als ik dan in mijn junk-journal ook nog eens met woord associaties aan de gang ga, is succes verzekerd.

Inspiration is not always there for me. There are times when I have little or no inspiration. In my head I keep getting stuck in the same things and I don’t make any progress. Especially when I am in a non-inspiration phase, it is important to get out of my head by simply doing creative things. An easy to do activity that always works for me is making stash of trash. I often save packaging materials and pieces of neutral (waste) paper, so there’s plenty of trash! I use homemade stamps and some paint or ink to stamp on the pieces of paper and then work around or through them with marker, pen and pieces of paper. I usually take a theme that is already in my head and that I am familiar with, and from that theme new ideas often arise. I often incorporate these pieces of paper into a larger piece such as a junk-journal. If I then also start working with the word associations in my junk-journal, success is guaranteed.

Imperfect tekenen | Imperfect drawing

Afgelopen weekend heb ik een imperfect teken workshop gegeven tijdens de Geluksroute. De bedoeling van de Geluksroute is om je geluk te delen met anderen. Imperfect tekengeluk is echt iets dat ik heel graag met anderen wil delen. Ooit zelf geplaagd door perfectionisme, heeft deze mindset me enorm geholpen om een eigen stijl te ontwikkelen en blij te zijn met de dingen die ik maak. Ik ben mijn tekortkomingen gaan waarderen en gaan zien als authentiek, spannend en juist heel waardevol.

Last weekend, I gave an imperfect drawing workshop during the Geluksroute. The intention of the Geluksroute is to share your happiness with others. Imperfect drawing happiness is something that I really want to share with others. Once plagued by perfectionism myself, this mindset has helped me enormously to develop my own style and to be happy with the things I make. I have come to appreciate my shortcomings and to see them as authentic, exciting and very valuable.

Digitaal plezier met niets | Digital fun with nothing

Digitaal art journal plezier met niets! Alleen wat snippers, krassen en knipsels. Lekker wat schuiven met elementen en kijken wat er uit komt, zonder me druk te hoeven maken over thema’s, bewuste samenhang, kleurschema’s of dat het beeld realistisch gezien mogelijk is. Het gaat puur op gevoel. Ik ben er blij met het onverwachte resultaat!

Digital Art journal fun with nothing! Only some snippets, scribbles and paper cutouts. Love to slide with elements and to see what happens without having to worry about themes, conscious coherence, color schemes or whether the image is realistically possible. It is purely by feel. I’m more then pleased with the unexpected result.

Digitaal artjournalen | Digital artjournaling

Ik ben een fan van artjournalen, thuis heb ik diverse creatieve dagboeken liggen waarin ik geëxperimenteerd heb met van alles en nog wat. Het enige wat me een stuk minder aan artjournalen en experimenteren bevalt, is de chaos die ik ermee veroorzaak!

Het gaat niet eens zozeer om de chaos in mijn artjournal, maar om de explosie van rommel in de ruimte om mijn artjournal heen… Een uurtje artjournalen staat voor mij gelijk aan een uur opruimen en schoonmaken. Echt, alles zit eronder!

Daarom ben ik zo blij dat artjournalen ook digitaal kan. Alles wat me leuk lijkt om in een artjournal te verwerken scan ik in of fotografeer ik, waarna ik het bewerk ik in Photoshop. Deze spulletjes verkoop ik dan in mijn winkel bij Digiscrap.nl. maar zelf gebruik ik ze ook maar wat te graag…


I am a fan of artjournaling, at home I have several creative diaries in which I experimented with all kinds of stuff. The only minor about art journaling and experimenting is the chaos it cause with it!

It’s not so much about the chaos in my artjournal, but about the explosion of paint and materials in the space around my artjournal… An hour of artjournaling is equal to an hour of tidying up and cleaning. Really, everything is a mess!

That’s why I’m so happy that art journaling can also be done digitally. I scan or photograph everything that I think would be fun to incorporate in an art journal, after which I edit it in Photoshop. I then sell these items in my shop at Digiscrap.nl but i like to use them too much…

Het junkjournal proces | The junkjournal process

In mijn vorige post liet ik zien wat er mogelijk is met een simpele, zelfgemaakte foam stempel. In deze post laat ik je zien waar dit toe kan leiden…

Het kroon papier was de inspiratiebron voor mijn junkjournal*. Samen met een paddenstoel stempel – die ik een paar jaar geleden uit een gummetje heb gegutst – vormden zij de basis voor dit ontwerp. Ik weet dat paddenstoelen niet direct iets met kronen te maken hebben, maar dat is het leuke en onverwachte aspect van creatief bezig zijn zonder beperkingen. Ik maak iets van scratch met dingen die ik op dat moment voor handen heb. Geen kant en klare gekochte papiertjes, alleen maar “afval”.

De ongedwongen manier van werken maakt dat het resultaat vaak verrassend en onvoorspelbaar is. Het proces en de directe keuzes die ik op dat moment maak leiden regelmatig tot bijzondere inzichten en spannende creaties. Toen ik met mijn junkjournal bezig was kreeg ik het idee om het kroontje na te maken van stof op de naaimachine. Juist omdat mijn junkjournal verre van perfect is, geeft het me enorm veel vrijheid om aan de slag te gaan zonder plan en te maken waar ik op dat moment zin in heb.

* Een junkjournal is een boekje dat uit kosteloos materiaal bestaat als snoeppapiertjes, zelf gemaakte kladjes, elementjes enzovoorts.

In my previous post I showed what is possible with a simple, homemade foam stamp. In this post I’ll show you where this can lead to…

The royal crown paper was the source of inspiration for my junkjournal *. Together with a mushroom stamp – which I cut out of an eraser a few years ago – they formed the basis for this design. I know mushrooms aren’t directly related to crowns, but that’s the fun and unexpected aspect of being creative without limitations. I make something from scratch with things that I have available at that moment. No ready-made bought papers, just “scraps”.

The casual and free way of working means that the result is often surprising and unpredictable. The process and the direct choices which I make at that moment regularly lead to special insights and exciting creations. When I was working on my junkjournal I got the idea to make a crown from fabric on the sewing machine. Just because my junk journal is far from perfect, it gives me a lot of freedom to get started without a plan and to make what ever I want and feel like at that moment.

* A junk journal is a booklet that consists of free materials such as candy wrappers, homemade scraps, elements and so on.