Over Studio PIX+ Prints (SPPP) | About Studio PIX+ Prints (SPPP)

“De SPPP stijl is eigenzinnig en authentiek, bewust imperfect en allerdaags creatief…

Als autonoom ontwerper van SPPP, liefhebber van papier en mixed media doe ik vooral wat ik leuk vind, zonder hoge lat. De hoge maatstaf van perfectionisme bracht helemaal niets en weerhield me er juist van om dingen te ontdekken en verder te ontwikkelen. Gelukkig ben ik tot inzicht gekomen en geniet ik er juist van om elke dag iets te maken. Het proces is inmiddels belangrijker voor me geworden dan het resultaat.

Ooit had ik heel duidelijk voor ogen wat ik wilde en wist precies wat ik mooi vond en wat niet… Het grappige is dat ik steeds meer dingen mooi ben gaan vinden en eigenlijk helemaal niet meer zo goed weet wat ik niet mooi vind. Het verhaal is als het ware omgekeerd. Schoonheid zit voor mij nu in heel veel dingen, ik moest het alleen nog gaan zien.

“Schoonheid ligt in het oog van de toeschouwer” – Plato

Ik vind het leuk om schoonheid te ontdekken in het onverwachte. Die tegenstelling levert vaak een heel interessant en spannend beeld op. Het maakt schoonheid sterk en kwetsbaar tegelijk. Neem bijvoorbeeld een oude muur in een slooppand waar alle lagen behang van zijn afgebladderd. Bij het bekijken van de muur komt er waarschijnlijk een ongemakkelijk gevoel naar boven. Kijk goed en focus op wat er wel is. Kijk naar textuur, diepte, kleur en vorm. Het beeld is veel complexer dan een net behangetje. Bekijk het rustig… Wat spreekt aan of juist niet? Hoe voelt het? Isoleer mooie stukken met behulp van een frame of maak foto’s… Ik weet zeker dat er heel wat onverwachte pareltjes tussen zullen zitten.

In een maakbare wereld is het een verademing om af en toe even uit de “het-hoort-zo-kramp” te komen en te realiseren dat normaal, altijd voor zeker gaan en binnen de veilig marges bewegen vaak enorme dooddoeners zijn en beperkend kunnen werken op de manier waarop we de wereld zien en wat we ermee doen. Ze kunnen ons ervan weerhouden om een eigen (creatieve) weg te gaan. We willen graag uniek en bijzonder zijn, gezien en gehoord worden een eigen stijl ontwikkelen, opvallen in positieve zin. Maar… Je hoofd boven het maaiveld uitsteken is volgens een bekend Nederlands spreekwoord dodelijk. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg… Een ander – Engels – spreekwoord leert ons juist dat met de stroom meebewegen dodelijk is (Only dead fish go with the flow). Stop met meedrijven in de stroom en steek je hoofd juist boven het maaiveld uit. Durf jezelf te zijn, durf fouten te maken en durf je eigen unieke stem te ontwikkelen.

Mijn eigen zoektocht ging van setjes van drie (van hetzelfde), realistische tekeningen en netjes binnen de lijntjes kleuren naar abstract, grunge, shabby, urban, graffiti, rommelig, rauw, stoer, bold, contrastrijk, gekras en textuur lagen. Ik wilde het één, maar kwam thuis met iets heel anders…

Sinds 2011 heb ik een webwinkel bij Digiscrap.shop en verkoop digitale ontwerp-, artjournal,- en scrapbook producten. Veel van mijn producten zijn zonder (beperkend) thema, zodat je zelf kan bepalen waar je (digitale) kunstwerk over gaat. Daarnaast heb ik ook een webwinkel bij Digiscrap voor echte, tastbare producten die ik zelf gemaakt of ontworpen heb: SPPP – Art, cards & more…

Veel SPPP producten komen met twee licentie opties: persoonlijk gebruik (PU) licentie of een commercieel gebruik (CU) licentie. Commerciële SPPP producten beperken zich niet tot de scrapbook branche alleen, ze zijn ook uitermate geschikt voor andere design projecten. Wil je meer hierover weten? Lees dan eerst mijn CU licentie voorwaarden. Bij vragen kun je mailen naar: femke@studiopixplusprints.nl.

Ik hoop je met mijn verhaal, website en producten te inspireren en wil je heel graag laten zien dat creativiteit een constante ontdekkingsreis is naar je eigen unieke stem. Combineer, experimenteer, speel, ontdek en verwonder!


“The SPPP style is quirky and authentic, deliberately imperfect and everyday creative …”

As an autonomous designer of SPPP, lover of paper and mixed media, I mainly do what I like, without high standards. The high standard of perfectionism brought nothing at all and actually prevented me from discovering things and developing further. Fortunately, I have come to understand and enjoy making something every day. The process has become more important to me than the result.

Once I had a clear idea of ​​what I wanted and knew exactly what I liked and what I didn’t… The funny thing is that I started to like more and more things and actually don’t really know what I don’t like. The story is reversed, as it were. For me, beauty is now in many things, I just had to see it.

“Beauty lies in the eye of the beholder” – Plato

I like to discover beauty in the unexpected. This contrast often produces a very interesting and exciting image. It makes beauty strong and vulnerable at the same time. Take for example an old wall in a demolition building where all layers of wallpaper have peeled off. An uncomfortable feeling is likely to emerge when viewing the wall. Take a good look and focus on what is there. Look at texture, depth, color and shape. The image is much more complex than a neat wallpaper. Take a look at it … What appeals or not? How does it feel? Isolate beautiful pieces with the help of a frame or make photos… I’m sure there will be a lot of unexpected gems in between.

In a makeable world it is a relief to occasionally get out of the “that’s-how-it’s-supposed-to-be-cramp” and to realize that normal, always going for sure and moving within safe margins are often huge killers and can limit the way we see the world and what we do with it. They can prevent us from going our own (creative) path. We want to be unique and special, to be seen and heard, to develop our own style, to stand out in a positive sense. But… According to a well-known Dutch proverb, is sticking your head above ground level deadly. Just act normal, then you are crazy enough… Another – English – proverb teaches us that moving with the flow is deadly (Only dead fish go with the flow). Stop drifting in the flow and stick your head above ground level. Dare to be yourself, dare to make mistakes and dare to develop your own unique voice.

My own search went from sets of three (of the same kind), realistic drawings and neatly colored within the lines to abstract, grunge, shabby, urban, graffiti, messy, raw, tough, bold, contrasting, scratch and texture layers. I wanted the one, but came home with something completely different…

Since 2011, I have a webshop at Digiscrap.shop and sell digital designs, art journal, and scrapbook products. Many of my products are without a (restrictive) theme, so you can decide for yourself what your (digital) artwork is about. I also have a webshop at Digiscrap for real, tangible products that I made or designed myself: SPPP – Art, cards & more…

Many SPPP products come with two licensing options: a personal use (PU) license or a commercial use (CU) license. Commercial SPPP products are not limited to the scrapbook industry alone, they are also very suitable for other design projects. Would you like to know more about this? Please read my CU license conditions first. If you have any questions, you can mail to: femke@studiopixplusprints.nl.

I hope to inspire you with my story, website and products and I would very much like to show you that creativity is a constant journey of discovery into your own unique voice. Combine, experiment, play, discover and be amazed!

Home is where the dear is…