Auteursarchief: Studio Pix+ Prints

APR 23 – DIGITAAL PU NIEUWS | DIGITAL PU NEWS

“Mijn gedachten zijn als een vogelnest.”

Ik ben zo trots! Dit is SPPP’s grootste collectie ooit…. En het was zo leuk om te maken. Sommige producten zijn bijna als vanzelf ontstaan, het gemak en het plezier van het maken van deze collectie was echt een zegen! Het gaf me zoveel energie en inspiratie.

“Er zijn al zoveel producten met vogelnestjes en het lente thema. Daarom wil ik er een andere draai aan geven. Ik vergelijk een vogelnestje met een drukke geest en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Zonder tekst is dit een echte lente collectie, met tekst krijgt het een andere, diepere betekenis.”

De Metaphors: Bird’s Nest collectie is daarom echt een heel divers product. Zoals je misschien al weet, werk ik graag in lagen – dat wil zeggen, bij elk product dat ik maak, denk ik na over de mogelijke toepassingen ervan, zowel in letterlijke als figuurlijke zin. Zoals in de productbeschrijving staat, kun je de essentials (elementen) en de papersr gebruiken om prachtige pagina’s met een lente thema te maken, maar als je de teksten en woorden aan je pagina toevoegt, krijgt je werk een heel andere betekenis waarmee je kunt reflecteren als in een art journal. Dit kan bijvoorbeeld door je idee over je ideeën in dit thema uit te drukken en te genieten van het proces van nadenken en creatief bezig zijn.


“My mind is like a bird’s nest.”

I am so excited! This is SPPP’s biggest collection ever…. And it was so much fun to make. Some products emerge almost naturally, the ease and joy of making this collection was a real blessing! It gave me so much energy and inspiration.

“There are already so many products with bird’s nests and the spring theme. That’s why I want to put a different spin on it. I compare a bird’s nest with a busy mind and the challenges that come with it. Without text, this is a true spring collection, with text a different, deeper meaning.”


The Metaphors: Bird’s Nest collection is therefore really a very diverse product. As you may already know, I love to work in layers – that is, with every product I make, I think about its possible uses both in a literal and figurative sense. As mentioned in the product description, you can use the essentials (elements) and the papers to create beautiful pages with a spring theme, but if you add the expressions to your page, your work takes on a whole different meaning allowing you to reflect as in an art journal by expressing your idea about your ideas in this theme, for example, and enjoy the process of being creative.

LATEN WE ROMMELIG DOEN | LET’S GO MESSY

Ik host deze maand een uitdaging op Pickleberrypop (PBP) en pas op, want het wordt een behoorlijke rommelige uitdaging…

Eerst wil ik je iets vertellen
Toen onze zoon ouder werd, was ik mijn doel om te scrappen kwijt. Mijn inspiratie werd minder en ik merkte dat ik niet meer genoot van scrapbook…. Dit maakte me verdrietig, maar motiveerde me ook om op zoek te gaan naar een manier om weer van scrapbooken te genieten. Ik nam elementen en papier uit al mijn producten (PU tot CU) en maakte er persoonlijke scrapbookpagina’s van over mijn (innerlijke) leven. Ik stelde mezelf simpele vragen als “Wat vind ik eigenlijk leuk?” en “Wat vind ik echt leuk om te doen?”. Hierdoor ontdekte ik dat scrapbook een geweldige manier is om jezelf beter te leren kennen en zich daarom heel goed leent voor volwassen onderwerpen. Scrapbook kan ook een heel goed hulpmiddel zijn om gevoelens en emoties te uiten… >>> Ga naar de uitdaging als je meer wilt weten.

“Hierdoor ontdekte ik dat scrapbook een geweldige manier is om jezelf beter te leren kennen en zich daarom heel goed leent voor volwassen onderwerpen. Scrapbook kan ook een heel goed hulpmiddel zijn om gevoelens en emoties te uiten…


I’m hostig a challenge this month at Pickleberrypop (PBP) and beware cause it’s gonna be quite a messy challenge…

First, I would like to tell you something
As our son got older, I had lost my purpose for scrapping. My inspiration became less and I noticed that I was not enjoying scrapbook anymore…. That made me sad, yet also motivated me to look for a way to enjoy scrapbook again. I took elements and papers from all of my products (PU to CU) and turned them into personal scrapbook pages about my (inner) life. I asked myself simple questions like “What do I actually like?” and “What do I really love to do?” Through this, I discovered that scrapbook is a great way to get to know yourself better and therefore lends itself very well to adult topics. Scrapbook can also be a very good tool for expressing feelings and emotions… >>> Go to the challenge if you want to know more.

“Through this, I discovered that scrapbook is a great way to get to know yourself better and therefore lends itself very well to adult topics. Scrapbook can also be a very good tool for expressing feelings and emotions…”

ange02.jpgAPR 9 – DIGITAAL PU NIEUWS | DIGITAL PU NEWS

Het kan zijn dat je dit product al eerder bij Digiscrap gezien hebt. Vanaf nu is de Layout Templates Kit 6 ook beschikbaar bij PBP. Het is één van mijn grootste favorieten!


You may have seen this product before, as I have sold it before at Digiscrap and now is the Layout Templates Kit 6 also available at PBP. One of my all time favorites!

APR 1 – DIGITAAL CU NIEUWS | DIGITAL CU NEWS

Vanwege de Aprils Fool’s aktie bij PBP heb ik in plaats van één, twee CU April 2024 Bits packs gemaakt en een paper pack – Messy Paper Mix 2. Deze actie loopt 3 dagen…


Because of the Aprils Fool’s action at PBP, instead of one, I made two CU April 2024 Bits packs and a paper pack – Messy Paper Mix 2. This promotion runs for 3 days…

https://pickleberrypop.com/shop/Studio-Pix-Prints-CU/

MAR 29 – DIGITAAL PU NIEUWS | DIGITAL PU NEWS

Er is een nieuwe collab in de SPPP shop. Let’s Shine Together is een samenwerking met Bellisae en Chunlin Designs.


There is a new collab product in the SPPP shop. Let’s Shine Together is a collaboration with Bellisae and Chunlin Designs.

Bekijk de collectie | Check out the collection

SCRAPBOOK LAYOUT – HIWHI | IIWII

Ik vind het heerlijk om met digitale elementen en papier te spelen en dingen te laten gebeuren. Het is een geweldige en schone manier om te experimenteren met kleur en compositie. Er is altijd genoeg en het geeft geen rommel. Lekker laagdrempelig dus!

Als abstract (non figuratief) mixed media beoefenaar valt het niet mee om met niets te boeien. Als de compositie en kleuren rammelen, dan wordt het niets. Hetzelfde geldt ook voor scrapbook zonder foto’s. Zonder centerpiece is het werk zielloos en leeg. Als werk niet als nuttig of als een reflectie van de realiteit bestempeld kan worden, ben je de mainstream over het algemeen al gauw kwijt. Een kunstwerk zonder hart is dood. Er valt nog heel wat over dit onderwerp te zeggen en te beargumenteren. Dat leg ik voor nu even lekker naast me neer.

In ieder geval, om er voor te zorgen dat m’n zicht op compositie, kleurwaarden en kleurgebruik beter wordt, is het heel leuk en nuttig (ja,ja) om digitaal met “niets” iets te maken. Gewoon wat elementen die aanspreken gebruiken en heerlijk schuiven totdat het beeld plezierig is om naar te kijken. Heerlijk en ontspannen om te doen. En weet je wat het leuke hieraan is? Het Is Wat Het Is (HIWHI)… En het ziet er achteraf naar uit – als ik mijn werkstuk nader bekijk – dat ik een doorbraak heb bereikt door buiten m’n kader te treden en op weg ben naar het grote onbekende.

“En het ziet er achteraf naar uit – als ik mijn werkstuk nader bekijk – dat ik een doorbraak heb bereikt door buiten m’n kader te treden en op weg ben naar het grote onbekende.”

Lekker hoor die ongestructureerde chaos! Het zal mij benieuwen waar dit avontuur me brengt. In ieder geval, de kramp is er uit!


I love playing with digital elements and paper and making things happen. It’s a great and clean way to experiment with color and composition. There’s always plenty and it doesn’t create a big mess. So nice and easy accessible!

As an abstract (non figurative) mixed media practitioner, it’s not easy to captivate with nothing. If the composition and colors are crap, it will be nothing. The same goes for scrapbook without pictures. Without a centerpiece, the work is soulless and empty. If work cannot be labeled as useful or as a reflection of reality, you generally lose the mainstream quickly. A work of art without a heart is dead. There is a lot to say and argue about this subject. I will set that aside for now.

In any case, to make sure that my understanding of composition, color values and use of color improves, it is so much fun and useful (yes,yes) to make something digitally with “nothing”. Just using some elements that appeal and shifting around until the image is pleasing to look at. Delightful and relaxing to do. And you know what the fun part of this is? It Is What It Is (IIWII)… And in retrospect, it looks – when I review the work I have made – that I have made a breakthrough by stepping out of the box and heading into the great unknown.

“And in retrospect, it looks – when I review the work I have made – that I have made a breakthrough by stepping out of the box and heading into the great unknown.”

Great, this unstructured chaos! I wonder where this adventure will take me. In any case, the cramp is gone!

BLOG | BLOG

Schrijven en vormgeven zijn mijn twee grootste passies op het gebied van expressie. Ik vind het fijn om bevindingen, struggles en creatieve gedachten op papier te ordenen en daarvoor de juiste woorden te vinden. Al schrijf ik over mezelf, ik schrijf dit niet alleen voor mezelf. Ik vind het leuk om m’n ervaringen te delen op een eerlijke en pure manier, dus ook als ze niet succesvol zijn.

Writing and design are my two greatest passions in the field of expression. I enjoy organizing findings, struggles and creative thoughts on paper in order to find the right words for them. Even though I write about myself, I don’t write this just for myself. I enjoy sharing my experiences in an honest and pure way, even if they are not successful.

WILSKRACHT | WILLPOWER

In februari heb ik naar aanleiding van mijn Procrastination collectie m’n nieuwsbrief lezers een gratis dosis Willpower gegeven in de vorm van een printbaar lucifersdoosje. Het idee zat al maanden in mijn hoofd. Ik wilde het wel uitwerken, maar het kwam er gewoon niet van. Er was niet voldoende wilskracht in mij aanwezig om spontaan een wilskracht doosje te maken. Door er een belofte van te maken aan m’n nieuwsbrief lezers, had ik uiteindelijk wel de motivatie om het te doen.

Een stok achter de deur kan dus in bepaalde situaties helpen. Maar er zijn ook heel wat situaties te noemen waarin de motiverende kracht van Wil het laat afweten. Zo probeer ik al 15 jaar op deze kracht mijn ideale gewicht te bereiken met helaas het tegenovergestelde resultaat. Op het moment dat de stok achter de deur verdwenen is of niet meer werkt, blijkt wilskracht een onbetrouwbare bron te zijn.

Ik stel me bij wilskracht altijd een soort superheld bij voor, die je te hulp schiet op het moment dat hem nodig hebt. Het leuke aan het woord wilskracht is, dat het zich uitstekend leent om te veranderen in de superheldenterm: Wils kracht ofwel de kracht van Wil.

Helaas is de Wil die ik ken meer een duveltje uit een doosje dan een held, hij doet niets of je drijft je tot het uiterste. Onthoud één ding heel goed als het om deze anti-held gaat: Jij bent niet zwak, Wil is gewoon een rotzak! Je hebt Wils magische kracht helemaal niet nodig. Bekijk het vanuit een ander perspectief. Maak elke dag – trouw – kleine, laagdrempelige stapjes en wees vooral mild voor jezelf. Daar kom je een stuk verder mee dan met Wils kracht!

Onthoud één ding heel goed als het om deze anti-held gaat: Jij bent niet zwak, Wil is gewoon een rotzak!

WIl je de Engelse versie van dit printbare “duveltje uit een lucifersdoosje” hebben, abonneer je dan op de SPPP PU nieuwsbrief en krijg onbeperkt toegang tot alle nieuwsbrief freebies.


In February, in response to my Procrastination collection, I gave my newsletter readers a free dose of Willpower in the form of a printable matchbox. This idea had been in my head for months. I wanted to work it out, but it just didn’t come together. There wasn’t enough willingness in me to spontaneously create a willpower matchbox. By making it a promise to my newsletter readers, I finally did have the motivation to do it.

This kind of pressure can be useful in certain situations. But there are also many situations where the motivating power of Will fails. For example, I have been trying to reach my ideal weight for 15 years now with unfortunately the opposite result. The moment the pressure is gone or no longer works, Will Power turns out to be an unreliable source.

I always picture willpower as a kind of superhero who comes to your rescue the moment you need it. The fun thing about the word willpower is that it lends itself perfectly to being turned into the superhero name: Will Power.

Unfortunately, the Will I know is more like a jack-in-the-box than a hero, he doesn’t do anything or he drives you to the edge. Remember one thing very well when it comes to this anti-hero: You are not weak, Will is actually just a jerk! You don’t need Will’s magic power at all. Look at it from a different angle. Make small, low-key steps every day – faithfully – and above all, be gentle with yourself. That will get you a lot further than mister Will Power!

Remember one thing very well when it comes to this anti-hero: You are not weak, Will is actually just a jerk!

If you want the English version of this printable Will Power box subscribe to the SPPP PU newsletter and get unlimited access to all newsletter freebies.

MAR 19 – DIGITAAL CU NIEUWS | DIGITAL CU NEWS

Het nieuwste IIWII product van de CU IIWII (It Is What It Is) collectie is uit. De materialen die hiervoor worden gebruikt, worden normaal gesproken door de meesten van ons weggegooid. Ik zie er de schoonheid van in en vind het een uitdaging om er digitale producten van te maken.


The latest IIWII product from the CU IIWII (It Is What It Is) collection is released. The materials used for this are normally discarded by most of us. I see the beauty of it and find it a challenge to make digital products from it.

http://pickleberrypop.com/shop/CU-March-2024-IIWII.html

SCRAPBOOK LAYOUT – TOGETHER TEMPLATES

Ik vind templates heel handig voor een snelle start. Als voorbeeld heb ik in de lay-outs hieronder drie verschillende SPPP collecties ieder met de Together templates kit gebruikt. De eerste collectie die ik heb gebruik is Find Your Way, de tweede (meer dramatisch) is Both Sides en de laatste is More Self-love Please.


I find templates very handy for a quick start. As an example, I have used three different SPPP collections each with the Together templates kit in the layouts below . The first collection I used is Find Your Way, the second (more dramatic) is Both Sides and the last is More Self-love Please.