Little Things collection

The Little Things collection is about the little things in life, enjoyment and gratitude.

De Little Things collectie gaat over de kleine dingen in het leven, genieten en dankbaarheid.

Go to the store | Ga naar de winkel

Little Things – Scrapkit
Little Things – Papers Add-on

Layouts created with Little Things: | Lootjes gemaakt met Little Things:

Layout by Bright Eyes
Layout by Mother Bear
Layout by Yorkiemom
Layout by Oldenmeade
Layout by Sylvia
Layout by tierre
Layout by alannabanana
Layout by Sanie
Layout by Beth
Layout by femke_sppp