Wat is digitaal scrapbook?

Om een goed begrip van digitaal scrapbook te krijgen is het belangrijk om eerst te weten wat scrapbook is. Scrapbook is inmiddels in Nederland helemaal ingeburgerd, veel creatievelingen kennen het fenomeen scrapbook en passen dit toe in fotoalbums, dagboeken, op canvassen en speciaal scrapbookpapier als losse layouts. Deze media vormen de basis voor het scrapwerk. Maar er zijn ook mogelijkheden om hiermee verder te gaan dan alleen de platte media. Ook doosjes, fotolijstjes, vogelhuisjes, tasjes, etc. kunnen be-scrapt worden. Vaak kunnen de worden doosjes opengeklapt en is de binnenkant ook helemaal gescrapt. Bij Scrapbook draait het voornamelijk om foto’s. Vaak ogen “gewone kiekjes” in een fotoalbum wat kaal en saai. Door bijvoorbeeld de achtergrond te bekleden met verschillende stukjes papier, de foto’s te omlijsten met een frame en de lege vlakken op te leuken met wat elementjes als bloemtjes, labeltjes, strikjes, tekstjes en andere frutsels ontstaat er een fraai ogend geheel. Veel scrapbook artikelen bevatten een thema waardoor de foto’s nog meer gaan spreken.

Toen ik in 2004 voor het eerst kennis maakte met scrapbook was ik gelijk verkocht. Helaas kon ik maar één winkel in de buurt vinden die wat scrapartikelen op voorraad had. En duur dat ze waren! Een beetje gedesillusioneerd en teleurgesteld heb ik het scrap avontuur toen maar achter me gelaten. In 2005 ondekte ik via het internet dat er ook een mogelijkheid bestaat om digitaal te scrappen. Er waren wat Amerikaanse sites die naast betaalde producten ook scrapbook freebies aanboden. Een freebie is een gratis product, dat je vaak direct kan downloaden of voor “niets” in de (web)winkel kan krijgen. Ik had me net geabonneerd op een scrapbookmagazine en probeerde met deze freebies de layouts van het magazine digitaal na te maken en dat was niet zonder succes! Ik scrapte digitaal agenda’s, trouwalbums, kaarten en canvassen die ik vervolgens liet afdrukken. Op deze manier leerde ik realistische schaduwen maken en diepte te creëren in mijn werk. Het voordeel van digitale producten is dat je ze qua kleur makkelijk kan aanpassen waardoor er altijd een mooie match ontstaat met je foto’s. Ook raken digitale producten niet op, je kunt ze dus altijd blijven gebruiken.

Tot zover deze introductie over digitaal scrapbook. De komende tijd zal ik iedere keer een stukje hierover gaan schrijven en je stapsgewijs introduceren in de wereld van het digitale scrapbook. Hieronder een (minimalistische) layout die ik zo realistisch mogelijk digitaal gemaakt heb met een minikit van Jopke Designs:

What is digital scrapbook?

To get a good understanding of digital scrapbook, it is important to first know what scrapbook is. Scrapbook is now fully established in the Netherlands, many creative people are familiar with the scrapbook phenomenon and apply it in photo albums, diaries, canvases and special scrapbook paper as separate layouts. These media form the basis for the scrap work. But there are also possibilities to go further with this than just the flat media. You van also scrap on boxes, photo frames, bird houses, bags, etc. Often the boxes can be opened and are scraped completely on the inside. Scrapbook is mainly about photos. Often “normal snaps” in a photo album look bald and boring. For example, by covering the background with different pieces of paper, framing the photos with a frame and decorating the empty surfaces with some elements such as flowers, labels, bows, texts and other stuff, a beautiful whole is created. Many scrapbook articles contain a theme that makes the photos speak even more.

When I first became acquainted with scrapbook in 2004, I was immediately sold. Unfortunately I could only find one store nearby that had some scrapproducts in stock. And expensive that they were! A bit disillusioned and disappointed, I left the scrap adventure behind me. In 2005 I discovered via the internet that there is also a possibility to scrap digitally. There were some American sites that offered scrapbook freebies in addition to paid products. A freebie is a free product that you can often download directly or get for “nothing” in the (web) store. I had just subscribed to a scrapbook magazine and tried to copy the layouts of the magazine digitally with these freebies, and that was not without success! I scraped digitally calendars, wedding albums, cards and canvases which I then had printed. In this way I learned to create realistic shadows and create depth in my work. The advantage of digital products is that you can easily adjust their color so that there is always a nice match with your photos. Digital products also don’t run out, you can always continue to use them.

So far this introduction about digital scrapbook. In the coming period I will write a piece about this every time and introduce you step by step to the world of digital scrapbook. Above is a (minimalistic) layout that I made as realistic as possible digitally with a mini kit from Jopke Designs.