Tekenen

Als ik het over tekenen heb hoor ik mensen vaak tegen mij zeggen: “Jij hebt makkelijk praten, Jij kan tenminste tekenen, maar ik heb dat talent niet. Ik kan absoluut niet tekenen!”. Been there! Geloof me, ik ben er jaren van overtuigd geweest dat ik niet kon tekenen. Als kind vond ik het heel leuk om te tekenen, ik tekende graag. Ik was geen natuur talent, ik kon gewoon leuk tekenen en dat was het! In mijn (vroege) tienerjaren doedelde ik graag (met name onder schooltijd) en tekende ik af toe kleine stripjes. Na mijn zestiende heb ik bijna geen tekening meer gemaakt. Wel gedoedeld, als ik aan de telefoon zat maar niet meer actief getekend.

Toen ik halverwege mijn dertigste weer wat wilde gaan tekenen lukte het niet! Mijn ontwikkeling was rond mijn zestiende bijna helemaal stil komen te staan. Als ik voor een leeg vel papier zat had ik geen idee wat ik wilde gaan tekenen en als ik tekende, was ik meer aan het gummen. Wat vroeger zo vanzelf sprekend en natuurlijk was, was nu niet meer. Ik was helemaal verleerd hoe het voelde om te gaan tekenen zonder hoog gespannen verwachtingen, om gewoon te gaan tekenen zonder aan het resultaat te denken. Mijn creatieve sappen waren behoorlijk opgedroogd en mijn fantasie had me in de steek gelaten. Frustratie alom! Gelukkig (voor mij) ontdekte ik een geweldig boek van Danny Gregory – The Creative License. De (Engelse) inhoud van dit boek heeft me gestimuleerd om door te blijven gaan met tekenen. Niet op een obsessieve manier, maar elke keer een beetje. Met simpele en vooral leuke oefeningetjes loost de schrijver je op een hele persoonlijke manier door alle obstakels heen. De onderstaande tekening heb ik gemaakt toen we een midweek naar Duitsland waren. Ik heb wat blauwe spullen bij elkaar gezet (Een hamerhaaibeker – hoe komen ze erop! Een pak Duitse melk, een Mini auto een duikbril, een etui en een elektrische tandenborstel). Daarna ben ik lekker gaan zitten met een bak koffie erbij en gaan tekenen. Een fineliner en wat markers (stiften) meer had ik niet nodig om dit stilleven te creëren. Om de tekening heen heb ik wat dingen geschreven die ik leuk vond om te onthouden.

De tekening is verre van perfect! Maar vele malen leuker dan een foto met dezelfde objecten. Ik kan zelfs nog zien wat ik getekend heb! Pak ook eens een pak melk en kijk eens of het je lukt om het na te tekenen. Of kijk eens goed naar je boterham, hoe is de textuur? Zitten er zaden of noten op? Tekenen vraagt een goed obeservatie vermogen, goed observeren maakt je bewuster van je omgeving. Dat kan in deze huidige tijd helemaal geen kwaad! Ik schrijf (journal) vrijwel altijd om mijn tekeningen heen. Dan schrijf ik wat me bijvoorbeeld opvalt als ik de tekening bekijk of wat me tijdens het tekenen ervan bezig houdt. Soms ben ik aan het tekenen en komen er herinneringen boven, of voel ik bepaalde emoties. Tekenen kan ook heel therapeutisch werken.

Inmiddels heb ik het plezier in tekenen weer helemaal teruggevonden, ik geniet van het proces en het resultaat. Ik gebruik geen potlood, geen gum maar gelijk een definitieve zwarte fineliner en stiften. Lukt het niet? Dan maak ik de tekening af bij het gedeelte dat wel gelukt is. En kleur doet echt wonderen! De meest saaie zwart/wit tekening leeft op als je het losjes inkleurt. Niet te netjes kleuren en lijnen gewoon in één keer trekken maakt niet uit of helemaal recht zijn of niet, zelf als de lijnen niet (helemaal) kloppen kan het resultaat uiteindelijk prachtig zijn. Net als bij handletteren leveren die imperfecties juist een heel interessant beeld op en geven je tekening persoonlijkheid, jouw persoonlijkheid!

To draw

When I talk about drawing I often hear people say to me: “You can talk easily, At least you can draw, but I don’t have that talent. I definitely can’t draw!” Been there! Believe me, I have been convinced for years that I could not draw. As a child I enjoyed drawing, I liked to draw. I was not a natural born talent, I could just draw well and that was it! In my (early) teenage years, I liked to doodle (especially during school hours) and I occasionally drew small comics. After I was 16 I hardly made a drawing anymore. Well, if I was on the phone (doodling) but no longer actively drawing.

When I wanted to draw something again halfway through my thirties, it didn’t work! My development concerning drawing almost stopped completely around the age of sixteen. When I was sitting in front of an empty sheet of paper, I had no idea what I wanted to draw and when I was drawing, I was erasing more. What used to be so obvious and natural was now no longer. I was completely forgotten how it felt to start drawing without high expectations, to just start drawing without thinking about the result. My creative juices had dried up quite a bit and my imagination had abandoned me. Frustration everywhere! Fortunately (for me) I discovered a great book by Danny Gregory – The Creative License. The (English) content of this book has encouraged me to continue to draw. Not in an obsessive way, but a little every time. With simple and, above all, fun exercises, the writer helps you through all obstacles in a very personal way. I made the drawing above when we were in Germany for a midweek hollyday. I put some blue stuff together (A hammerhead shark – how do they get it! A pack of German milk, a Mini car, diving mask, a case and an electric toothbrush). Then I sat down with a cup of coffee and started to draw. All I used was a fineliner and some markers to create this still life. Around the drawing I wrote some things that I liked to remember.

The drawing is far from perfect! But many times more fun than a photo with the same objects. I can even see what I have drawn! Also grab a carton of milk and see if you succeed in drawing it. Or take a good look at your sandwich, how is the texture? Are there seeds or nuts on it? Drawing requires a good ability to observe, good observation makes you more aware of your environment. That’s a good thing to do in these days! I almost always write (journal) around my drawings. Then I write what I see when I look at the drawing or what concerns me while drawing it. Sometimes I’m drawing and memories come up, or I feel certain emotions. Drawing can also be very therapeutic.

In the meantime I have completely refound the pleasure of drawing, I enjoy the process and the result. I do not use a pencil, no eraser, but immediately a final black fineliner and markers. Does not it work? Then I finish the drawing at the part that did succeed. And color really works wonders! The most boring black and white drawing comes alive if you color it loosely. Not too neat colors and lines just draw in one time it doesn’t matter if they are completely straight or not, even if the lines are not (completely) correct, the result can ultimately be beautiful. Just as with handwriting, those imperfections produce a very interesting image and give your drawing personality, your personality!