Tagarchief: Journaling

Journalen

Journalen is afgeleid van het woord journaal, een Frans leenwoord dat dagboek betekend. Journalen gaat dus over tekst. “Schrijf het van je af” was het kopje van mijn vorige blogpost. Dit stuk ging voornamelijk over gebeurtenissen en gevoelens die ik liever niet met de hele wereld deel. Als ik deze artjournalpagina’s terug zie, weet ik alleen wat het verhaal onder de verf is. Dat is vooral fijn als ik de dingen van me af wil schrijven. Maar er zijn ook momenten waarop ik het juist belangrijk vind dat de teksten (goed) leesbaar zijn. De tekst heeft dan een andere functie. Er zijn verschillende tekst functies als het om (art)journalen gaat:

  • de verborgen – schrijf het van je af – functie, tekst verstopt onder een laag verf
  • de normale tekst functie, je wilt iets duidelijk leesbaar communiceren
  • de titel functie, lekker groot aangeven waarover het gaat
  • de krabbelfunctie, semi of helemaal niet leesbaar
  • de decoratieve funtie, willekeurige of zorgvuldig gekozen letters, cijfers of leestekens als ontwerp element

Een blog, ook wel weblog genoemd, is ook een dagboek vorm. In feite is alle informatie die je van dag tot dag in chronologische volgorde vastlegt een dagboek of logboek. Een dagboek is intiem terwijl een logboek meer professioneel/zakelijk is.

Teksten kunnen dus een hele belangrijke functie vervullen, of een kleinere rol meer op de achtergrond. Soms wil ik veel schrijven en soms wil ik juist meer illustreren. Teksten kunnen als bijna onleesbaar gekrabbel of juist als grote titel worden weergegeven. Krabbels, losse cijfers en losse letters zijn ook heel mooi als ontwerp element. Ze vervullen dan niet een taalfunctie, maar een beeldende functie.

De laatste tijd vind ik een enkel woord al genoeg om mijn illustraties kracht bij te zetten. Dan geef ik in één tot een paar woorden weer wat het thema is. Deze titel handletter ik dan lekker groot (als daar de ruimte voor is). Houd ik aan het einde nog wat ruimte over, dan vul ik die graag op met wat gekrabbelde teksten. Deze hebben uiteraard met de titel te maken, maar zijn niet noodzakelijk. Meestal krabbel ik ze half over elkaar heen waardoor ze meer ogen als een ontwerp element dan tekst. Ik signeer mijn werk altijd met mijn initialen en de datum, dan weet ik wanneer ik het gemaakt heb en zie ik ook mijn eigen vooruitgang. Daarnaast, ook belangrijk: Het is iets om trots op te zijn!

Letters en cijfers vervelen nooit. Ik probeer ze zo vaak mogelijk en op verschillende manieren in mijn artjournal toe te passen. Een paar jaar terug tekende ik heel veel en vond ik het juist fijn om in een duidelijk handschrift om de illustraties heen te schrijven wat ik ervan vond en waar ik aan dacht terwijl ik ze tekende. Nu heb ik daar minder behoefte aan. Soms vind ik een artjournal pagina saai dan leuk ik het op met opvallende handletters of wil ik juist een mooie quote opschrijven met alleen maar wat doodles eromheen. Het mooie van journalen is dat jezelf kan bepalen hoe je het doet! Het is in ieder geval een heel krachtig middel waarmee je je artjournal extra betekenis en diepgang geeft of je het nu zichtbaar doet of niet!

The word journal means diary. Journals is about text. “Write it off” was the headline of my previous blogpost. This piece was mainly about events and feelings that I would rather not share with the whole world. When I see these art journalpages again, I am the omly one who knows the story under the paint. That is great if I want to write things off. But there are also moments when I want the texts more (readable). The text then has a different function. There are different text functions when it comes to (art) journals:

  • the hidden – write it off – function, text hidden under a layer of paint
  • the normal text function, you want to communicate something clearly legible
  • the title function nice and large what it is about
  • the scribble function, semi or not readable at all
  • the decorative function, random or carefully chosen letters, numbers or punctuation marks as a design element

A blog, also called weblog, is a diary form too. In fact, all information that you record in chronological order from day to day is a diary or logbook. A diary is intimate while a logbook is more professional/business.

Text can therefore play a very important role, or a smaller role in the background. Sometimes I want to write a lot and sometimes I want to illustrate more. Texts can be displayed as almost illegible scribbles or as a large title. Doodles, single numbers and single letters are also very nice as a design element. Then they do not fulfill a language function, but have a visual function.

At the moment, a single word is enough for my illustrations. I explain what the theme is in one to a few words. The title is made with handletters nice and big (if there is room for nice and big). If I still have some space left at the end, I would like to fill it with some scribbled texts. These of course have something to do with the title, but are not necessary. I usually scribble them half over each other, making them look more like a design element than text. I always sign my work with my initials and the date, then I know when I made it and I also see my own progress. In addition, also important: It is something to be proud of!

Letters and numbers never get bored. I try to apply them as often as possible and in different ways in my artjournal. A few years ago I drew a lot and I enjoyed writing texts around the illustrations of what I thought while drawing them. Now I have no need for that. Sometimes I find an artjournal page boring, then I pimp it with striking hand-letters. Or I just want to write a nice quote with just a few doodles around it. The great thing about journaling is that you can decide how you do it! It is in any case a very powerful tool that gives your artjournal extra meaning whether you do it visibly or not!