Tagarchief: Doodles

Doodelen, doodlen, doedelen

Over de juiste schrijfwijze van het woord doedelen ben ik nog niet uit. Als ik google, (ook zo een vervelend woord – voor mij – om als een fatsoenlijke werkwoordvervoeging te schrijven) dan zie ik verschillende spellingvarianten voorbij komen in het Nederlands: doodelen, doodlen (Engels) en doedelen. Gebruik ik het woord “doodelen” en vertaal ik dat via google translate naar het Engels dan staat er “to kill”! Ja, ja ik weet het! Ik had gewoon veel beter moeten opletten op school bij Nederlands en Engels. Het enige verband dat ik tussen de beide woorden zie, is dat het vele doedelen “moordend” was voor mijn schoolcarrière. Ik had het tijdens de lessen gewoon veel te druk met doedelen in mijn agenda, werkboeken en schriften. Ik kon hele lessen gedachteloos stipjes zetten, streepjes trekken, bloemetjes tekenen, van inktvlekjes figuurtjes maken, rondjes tekenen… Dat is wat doedelen is, gedachteloos tekeningetjes maken.

Op mijn bureau ligt een een opengeslagen A3 staand formaat schetsboek met een harde kaft van de Action. Deze doet dienst als ondergrond voor het geval ik klieder. Zoals je al eerder hebt kunnen lezen is dat geen overbodige luxe voor mij! Het komt meer dan eens voor dat een ondergrond mooier wordt dan mijn artjournal pagina zelf! Zodra ik vlekken zie ga ik doedelen en als ik doedel ben ik in mijn element! Gedachteloos bewerk ik de vlekken één voor één op mijn onderblad en voordat ik het in de gaten heb, ontstaat er een mooi gedoedeld geheel. Ik heb al best wat gedoedelde ondergronden in mijn artjournals verwerkt. Soms vul ik er een hele pagina mee op en soms werk ik met stukjes ervan. Doedels, tekentjes (marks – Engels), tangles en arceren gaan heel goed samen. Vaak als ik iets doedel dan vul ik het in met arceringen, tangle patronen of tekentjes. Met name tekentjes in de vorm van plusjes, keertjes (x-jes), rondjes, stipjes, streepjes en tangle patronen zijn geschikt om donkere vlakken af te zwakken en lege ruimtes op te vullen, losse elementen te verbinden en extra details toe te voegen. Arceren gebruik ik meer voor het aangeven van schaduw, of het opvullen van vlakken waarvoor ik helemaal zwart of één kleur te zwaar vind.

Het leuke van de gedoedelde ondergronden is dat ze heel spontaan ontstaan, vaak geen betekenis hebben, noch enige samenhang maar toch heel fraai ogen. Ze inspireren, zijn verrassend en geven nieuwe inzichten zonder enige vorm van druk. Eigenlijk zijn doedels een cadeautje van je “onderbewuste ik” aan jezelf waar je heel dankbaar voor mag zijn! Dus vanaf nu geen onderbladen meer weggooien en al die mooie doedels lekker verwerken in je artjournal! Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: Doe wat fijn voelt om te doen… Teken je graag streepjes? doen! Wil je vandaag bloemen tekenen? Doen! Relax en… go with the flow, veel plezier!

Doodling

I am not sure yet about the correct spelling of the word doodling in Dutch. If I google, (another annoying word – for me – to write as a decent verb conjugation in Dutch) then I see several spelling variants come up in Dutch: doodelen, doodle (English) and doedelen. If I use the word “doodelen” and translate that in Google translate it says “to kill”! Yes, yes I know it! I just had to pay more attention at school with Dutch and English lessons. The only connection I see between the two words is that doodling was “killing” for my school career. During the lessons I was too busy with the doodling stuff in my diary, workbooks and notebooks. I was able to draw whole lessons, thoughtlessly I drew lines, flowers, figures out of ink stains, circles… That is what doodling is, making thoughtless drawings.

On my desk is an open A3 format sketchbook with a hard cover of the Action (Dutch store). This serves as a worksheet in case I make a mess out of it. As you have read before, that is not a luxury for me! It happens more than once that a worksheet becomes more beautiful than my artjournal page itself! As soon as I see spots, I start to doodle and when I do I am in my element! Thoughtlessly I edit the spots on my worksheet one by one and before I realize it, a nice doodle illustration is created. I have already incorporated quite a few worksheets into my art journals. Sometimes I fill a whole page with it and sometimes I work with pieces of it. Doodles, marks, tangles and hatch go very well together. Often when I do something, I fill it in with hatches, tangle patterns or marks. In particular, marks in the form of pluses, x-marks, circles, dots, stripes and tangle patterns are suitable for toning down black areas and filling in empty spaces, connecting separate elements and adding extra details. I use hatching more to indicate shadows, or to fill in areas for which I find black or one color too heavy.

The nice thing about the doodled worksheets is that they come very spontaneously, often have no meaning, nor any coherence, but still look very beautiful. They inspire, are surprising and provide new insights without any form of pressure. Doodles are actually a gift from your “subconscious self” to yourself for which you may be very grateful! So from now on, no more throwing away worksheets and incorporating all those beautiful doodles into your artjournal! I can’t say it often enough: Do what feels nice to do… Do you like to draw dashes? Do it! Do you want to draw flowers today? Do it! Relax and… go with the flow, have fun!

Dottig!

Dit vind ik echt een bericht voor mijn inspiratieblog. Niet gepland maar wel heel erg leuk. Enkele weken geleden heb ik uit een stukje foam een cirkel geknipt en deze op een stukje hout geplakt. Wat je dan krijgt is… inderdaad! een stempel! Vervolgens ben ik gaan experimenteren met o.a. deze stempel. Zo heb ik er 3 scrapbook papers mee gemaakt, een artjournal en wat leuke doodles. Het grappige van dit verhaal is dat hoe langer ik naar de stempel kijk, des te meer inspiratie ik krijg…

Cute dots!

I think this is really a message for my inspiration blog. A few weeks ago I cut a circle out of a piece of foam and stuck it on a piece of wood. What you get is … indeed! a stamp! I then started experimenting with this stamp.I made 3 scrapbook papers with it, an artjournal and some nice doodles. The funny thing about this story is that the longer I look at the stamp, the more inspiration I get…