Schrijf het van je af

Ik heb al eerder verteld dat er geen regels zijn wat artjournaling betreft. Aan de ene kant is dat heel bevrijdend, jij bent de baas over je eigen werk. Aan de andere kant best eng. Wat is nou goed en wat niet? Ik werk het liefst met richtlijnen en regels zodat ik weet dat ik voldoe aan de geldende norm. Maar wat als er geen geldende norm is? Wat als ik degene ben die de norm bepaalt? Als je er goed over na denkt kan dat best confronterend zijn.

Juist omdat artjournalen geen grenzen kent, kun je er een hele hoop kanten mee op. Ik heb ontdekt dat ik artjournaling op verschillende wijzen kan toepassen. De bloemen illustratie hierboven was mijn eerste spread (twee pagina’s naast elkaar) waarbij ik me niet bezig hield met hoe mooi het plaatje zou worden. Ik had die dag een hoop aan mijn hoofd gehad en moest ergens met mijn zorgelijke gedachten naar toe. Vaak vouw ik op deze momenten mijn handen en ga in gebed. Zittend aan mijn bureau schreef ik alles wat me dwarszat op beide pagina’s in mijn boekje op. Eerst van boven naar beneden en van links naar rechts. Daarna draaide ik mijn boekje 90 graden en schreef op dezelfde wijze over mijn tekst heen. Het schrijven luchtte mij enorm op en voelde als een gebed in briefvorm. Nadat ik alles er had uitgeschreven, heb ik zwarte verf gepakt en ben ik met een inktroller over de inmiddels al onleesbare tekst heen gegaan. Toen de verf droog was heb ik de randjes versierd met washi tape. Het “toeval” wil dat op één van de tapejes de tekst: See GOOD in all things” stond. Daar heb ik zonder nadenken gelijk de tekst: “See GOD in all things” van gemaakt. Daarna ben ik bloemen gaan tekenen en kwam een tekst uit Mattheus 6 in mijn gedachten op waar Jezus sprak over de bloemen in het veld. De strekking van deze tekst heeft te maken met piekeren en je zorgen maken en eindigt ongeveer met de woorden: Maak je geen zorgen over de dag van morgen, je hebt het al moeilijk genoeg met vandaag.

Vertrouwen hebben is hier het sleutelwoord, heb vertrouwen in wat je doet en neem de vrijheid om je zelf te ontwikkelen. Artjournaling is een manier van leven, het gaat niet alleen maar om een mooi plaatje. Het gaat erom dat je jezelf steeds een beetje beter leert kennen en vanuit die kennis groeit op zowel creatief- als het innerlijke vlak.

Write it off

I have said it before, there are no rules regarding artjournaling. On the one hand that is very liberating, you are in charge of your own work. Quite scary on the other hand. What is good and what is not? I prefer to work with guidelines and rules so that I know that I meet the applicable standard. But what if there is no applicable standard? What if I am the one who sets the standard? If you think about it, it can be quite confronting.

Just because art journaling has no limitations, you can do wat ever you want to do. I have discovered that I can apply artjournaling in different ways. The floral illustration above was my first spread (two pages next to each other) where I was not concerned with how beautiful the picture would be. I had a lot on my mind that day and had to go somewhere with my worrying thoughts. I often fold my hands at these moments and pray. Sitting at my desk I wrote down everything that bothered me on both pages in my booklet. First from top to bottom and from left to right. Then I turned my booklet 90 degrees and wrote my text in the same way. Writing was a great relief and felt like a prayer in letter form. After I had written everything down, I took black paint and went over the already illegible text with an ink roller. When the paint was dry I decorated the edges with washi tape. The “coincidence” means that the text “See GOOD in all things” was written on one of the tapes. I thoughtlessly made the text “See GOD in all things.” I read from Matthew 6 where Jesus spoke about the flowers in the field. This text is all about worries and ends roughly with the words: Don’t worry about tomorrow,
each day has enough trouble of its own.

Trust is the key word here, have faith in what you do and take the freedom to develop yourself. Artjournaling is a way of life, it’s not just about a beautiful picture. It is about getting to know yourself better and growing from that knowledge both creatively and internally.