Samen één geheel

In mijn vorige stukje over artjournaling schreef ik dat ik het in het komende stukje ga hebben over de toegevoegde papiertjes en handletters. Dat wordt deze post dus!

Meestal als ik in mijn artjournal werk, werk ik op beide pagina’s tegelijk. Ik gebruik ze als één. Vooral in mijn Moleskin boekje waarin ik voornamelijk met fineliner en inkt werk, lopen mijn illustraties over beide pagina’s heen en vormen zo samen één illustratief geheel. Omdat ik nu op één A6 kaartje gewerkt heb, kan ik maar één pagina in mijn boekje vullen. Om ervoor te zorgen dat de pagina’s apart van elkaar interessant genoeg zijn en samen ogen als één geheel, is het van belang dat ik beide pagina’s in ieder geval op kleurniveau naar elkaar toe trek. In dit voorbeeld heb ik ervoor gekozen om de lege pagina te bedekken met diagonaal zwart/wit gestreept papier.

Zwart en wit zijn geen echte kleuren en passen daarom bijna overal bij. Wat uitzonderingen daargelaten. Ik zou bijvoorbeeld niet voor dit best wel dominant aanwezige papier hebben gekozen als mijn artjournalkaartje zachtroze was geweest en in het geheel geen zwart bevatte. Om er in de eerste plaats voor te zorgen dat mijn artjournal kaartje mooi bij de linker pagina aansluit, heb ik een zelfde stukje van het papier van de linker pagina ook op de rechterpagina geplakt. Heel subtiel heb ik het patroon er contra tegenaan geplakt. De eerste aansluiting is gemaakt. Daarna heb ik de handgeletterde titel ook een zwart/wit gestreept motief gegeven waardoor de pagina’s nog meer op elkaar aansluiten. Ik denk dat als ik voor een zwart/wit gestippelde titel was gegaan, het effect een stuk minder was geweest. Dus let ook op de patronen! Vervolgens ben ik mijn scrapbook layout op de linkerpagina gaan maken. Al zijn beide thema’s heel verschillend toch stoort het niet vanwege het consistente kleurgebruik. Pas wel op dat het niet te dwangmatig wordt waardoor het saai gaat ogen… Ook het verschil in techniek levert hier geen problemen op. Omdat het houten bij-elementje iets warmer geel is dan het geel in mijn artjournal en alles uit koele tinten bestaat, heb ik met een wit, citroengeel en groen potlood de kleur van het bijtje een stuk koeler gemaakt. Als finishing touch zijn wat witte spetters en turquoise druppels aangebracht. Ik dacht toen klaar te zijn… Maar was nog niet helemaal tevreden. Daarom heb ik het blauw/witte truitje van mijn personage beplakt met een wit stukje gestikt papier met daarop zwarte gestempelde sterren. Dit stukje had ik nog liggen en komt uit hetzelfde papier als de tekst strip met het woord bijzonder erop. Omdat beide met dezelfde inkt zijn bestempeld en dezelfde structuur hebben, maken ze een prima match en kan ik tevreden zijn over het resultaat.

Niet alles valt te beredeneren, vaak is het gewoon een kwestie van proberen en doen. Sta open voor onverwachte aanpassingen als deze mooier en beter ogen, zelfs als het tegen alle (ongeschreven) regels ingaat! Leg je stukjes eerst neer alvorens je alles vastplakt, vooral bij een scrapbook layout dat uit meerdere lagen bestaat is het van belang om eerst alles neer te leggen.

Wil je wat meer weten over handletteren? Klink dan op deze link. Veel succes met artjournalen! En mail me gerust (femke@studiopixplusprints.nl) om je werk en ervaringen te delen. En tot slot: Veel plezier!

Together one piece

In my previous article about artjournaling, I wrote that in the next article I will talk about the added papers and hand-lettering. That will be this post!

Usually when I work in my artjournal, I work on both pages at the same time. I use them as one. Especially in my Moleskin booklet in which I mainly work with fineliner and ink, my illustrations run over both pages and together form one illustration. Because I have now worked on one A6 card I can only fill one page in my booklet. To ensure that the pages are interesting enough separately from each other and look together as one piece, it is important that I pull both pages together at least at the color level. In this example I chose to cover the blank page with diagonal black/white striped paper.

Black and white are not real colors and therefore fit almost everywhere. With some exceptions. For example, I would not have opted for this rather dominantly present paper if my artjournal card had been soft pink and did not contain any black at all. In the first place to ensure that my artjournal card fits nicely with the left page, I also add the same piece of paper from the left page on the right page. Very subtly I have stuck the pattern to it. The first connection has been made. Then I also gave the hand-lettered title a black/white striped motif that makes the pages even more consistent. I think that if I had opted for a black and white dotted title, the effect would have been a lot less. So pay attention to the patterns! Then I started creating my scrapbook layout on the left page. Although both themes are very different, it does not bother because of the consistent use of color. Just be careful that it does not become too compulsive, which makes it look boring… The difference in technology does not cause any problems here either. Because the wooden bee element is slightly warmer yellow than the yellow in my artjournal and everything consists of cool hues, I have made the color of the bee a lot cooler with a white, lemon yellow and green pencil. As a finishing touch some white splashes and turquoise drops have been applied. I thought I was ready then … But I was not completely satisfied. That is why I covered the blue/white dotted clothing of my character with a white piece of stitched paper with black stamped stars on it. This piece I still had and comes from the same paper as the text strip with the word “Bee special” on it. Because both are stamped with the same ink and have the same structure, they make a great match and I can be satisfied with the result.

Not everything can be argued, it is often just a matter of trying and doing. Be open to unexpected adjustments if they look better and more beautiful, even if it goes against all (unwritten) rules! Put your pieces first before you stick everything together, especially with a scrapbook layout that consists of several layers, it is important to first put everything down.

Do you want to know more about hand-lettering? Then click on this link. Good luck with art journaling! And feel free to email me (femke@studiopixplusprints.nl) to share your work and experiences. And at last but not least: Have fun!