De achtergrond

Een goede achtergrond is het halve werk! Zelf prepareer ik meestal in één keer meerdere achtergronden in mijn artjournal, zodat ik in de loop van de week of in het weekend direct aan de slag kan…

Ik gebruik verschillende manieren om mijn achtergronden vorm te geven. Vaak zijn ze opgebouwd uit restjes verf direct van mijn roller, stencil, stempel of kwast. Ik vind het zonde om overgebleven verf restjes weg te gooien daarom rol, stempel of veeg ik mijn gereedschap af op willekeurige blanco (eventueel van een laagje gesso* voorzien) bladzijden in mijn artjournal. Wat ook een heel leuk effect geeft is uitgelopen (water)verf** of inkt. Zodra de pagina’s niet meer wit zijn, is voor mij het ijs gebroken en vind ik het een heerlijke uitdaging om vanuit die spontane chaos een mooie eenheid te creëren.

Daarnaast bewaar ik onderbladen, die ik gebruik om op te knoeien. Daar zitten soms echt juweeltjes tussen! Met een lijmstift of een matte gel medium*** plak ik ze in mijn artjournal. Dat kan uit één stuk zijn of gefragmenteerd. Soms plak ik ze gedeeltelijk over geverfde of egale achtergronden heen. Dus naast verf kun maak ik ook gebruik van papier(collage) of combinaties hiervan. Wat ik ook wel doe is overgebleven stukjes stockpapier, minder mooie labeltjes van artikelen, stukjes verpakking of inpakpapier, tape restjes e.d. plakken op willekeurige pagina’s. Alles om het wit er vanaf te halen en niet blanco te hoeven beginnen.

Wil ik een snelle achtergrond? Dan gebruik ik scrapbookpapier waar al een textuurtje op staat of andersoortig papier. In feite kun je van alles gebruiken als achtergrond, zorg er alleen wel voor dat de achtergrond niet te druk wordt. Het is jammer als het onderwerp er in verdwijnt. Als dit wel het geval is, is het heel makkelijk op te lossen door er (gedeeltelijk) een laagje verf of dekkende gesso overheen te smeren.

*) Gesso is een primer, waarmee je een oppervlakte voorbereid om op te schilderen. Gesso kan worden toegepast op verschillende ondergronden. Bij papier voorkomt het een te sterk zuigende werking. **) Let wel op, want bij waterverf kan dit bijvoorbeeld juist weer een nadeel zijn. (Transparante) gesso kan ook over bestaande laagjes heen gebruikt worden. Gebruik wel watervast materiaal (prints/fineliner e.d.) om uitlopen te voorkomen.

***) Bij collages maak ik graag gebruik van een matte gel medium. Hiermee plak en impregneer ik mijn ondergrond in één keer door het onder en over mijn collage heen te smeren. Beide producten geven een goede onderlaag om op verder te werken. Er zijn overigens veel verschillende soorten gel mediums op de markt met ieder eigen toepassingsmogelijkheden. Laat je goed informeren welk gel medium voor jou werk het beste is.

The background

A good background is half the work! I myself usually prepare more backgrounds in my artjournal
at once so that I can get started right away during the week or during the weekend…

I use different ways to create a background. They are often made up of scraps of paint directly from my roller, stencil, stamp or brush. I think it is a shame to throw away leftover paint residues, so I roll, stamp or wipe my tools on random blank (possibly with a layer of gesso*) pages in my artjournal. What also gives a very nice effect is bleed (water) paint** or ink. When the pages are not white anymore, I love to create a nice unity from that random chaos.

I also keep worksheets, which I use under my original work to protect my desk against stains. Often there is real good stuff in between! I stick them in my artjournal with a glue stick or a gleu them with matte gel medium***. This can be in one-piece or fragments of it. Sometimes I partially glue them over painted or even solid, boring backgrounds. So in addition to paint I can also use paper(collage) or combinations of these. I stick also left over pieces of stock paper, less beautiful labels of articles, pieces of packaging or wrapping paper, tape leftovers etc. on random pages. Everything to remove the white and not have to start blank.

Do I want a fast background? Then I use scrapbook paper that already has a texture or other kind of paper. In fact you can use anything as a background, just make sure that the background is not too busy. It is a shame if the subject disappears. This is very easy to solve by (partially) applying a layer of paint or opaque gesso.

*) Gesso is a primer with which you prepare a surface for painting. Gesso can be applied on different surfaces. With paper, it prevents a suction effect.**) Pay attention, because with watercolor this can be a disadvantage. (Transparent) gesso can also be used over existing layers. Use waterproof material (prints/fineliner etc.) to prevent spillage.

***) With collages I like to use a matte gel medium. With this I stick and impregnate my substrate at once by using it under and over my papercollage. Both products provide a good underlay to continue working on. There are many different types of gel mediums on the market, each with its own application options. Be well informed about which gel medium is best for your work.