Categoriearchief: Artjournaling

In mijn artjournal blog schrijf ik eerlijk en open over mijn eigen artjournal avontuur. Al jaren koester ik een wens om te artjournalen en nu ik mijn eigen plekje heb is er niets wat dat nog in de weg staat. Op mijzelf na dan… | In my artjournal blog I write about my own artjournal adventure. For years, I cherish a desire to artjoural. Now I do have my own place nothing will stands in the way. Except for myself…

Schrijf het van je af

Ik heb al eerder verteld dat er geen regels zijn wat artjournaling betreft. Aan de ene kant is dat heel bevrijdend, jij bent de baas over je eigen werk. Aan de andere kant best eng. Wat is nou goed en wat niet? Ik werk het liefst met richtlijnen en regels zodat ik weet dat ik voldoe aan de geldende norm. Maar wat als er geen geldende norm is? Wat als ik degene ben die de norm bepaalt? Als je er goed over na denkt kan dat best confronterend zijn.

Juist omdat artjournalen geen grenzen kent, kun je er een hele hoop kanten mee op. Ik heb ontdekt dat ik artjournaling op verschillende wijzen kan toepassen. De bloemen illustratie hierboven was mijn eerste spread (twee pagina’s naast elkaar) waarbij ik me niet bezig hield met hoe mooi het plaatje zou worden. Ik had die dag een hoop aan mijn hoofd gehad en moest ergens met mijn zorgelijke gedachten naar toe. Vaak vouw ik op deze momenten mijn handen en ga in gebed. Zittend aan mijn bureau schreef ik alles wat me dwarszat op beide pagina’s in mijn boekje op. Eerst van boven naar beneden en van links naar rechts. Daarna draaide ik mijn boekje 90 graden en schreef op dezelfde wijze over mijn tekst heen. Het schrijven luchtte mij enorm op en voelde als een gebed in briefvorm. Nadat ik alles er had uitgeschreven, heb ik zwarte verf gepakt en ben ik met een inktroller over de inmiddels al onleesbare tekst heen gegaan. Toen de verf droog was heb ik de randjes versierd met washi tape. Het “toeval” wil dat op één van de tapejes de tekst: See GOOD in all things” stond. Daar heb ik zonder nadenken gelijk de tekst: “See GOD in all things” van gemaakt. Daarna ben ik bloemen gaan tekenen en kwam een tekst uit Mattheus 6 in mijn gedachten op waar Jezus sprak over de bloemen in het veld. De strekking van deze tekst heeft te maken met piekeren en je zorgen maken en eindigt ongeveer met de woorden: Maak je geen zorgen over de dag van morgen, je hebt het al moeilijk genoeg met vandaag.

Vertrouwen hebben is hier het sleutelwoord, heb vertrouwen in wat je doet en neem de vrijheid om je zelf te ontwikkelen. Artjournaling is een manier van leven, het gaat niet alleen maar om een mooi plaatje. Het gaat erom dat je jezelf steeds een beetje beter leert kennen en vanuit die kennis groeit op zowel creatief- als het innerlijke vlak.

Write it off

I have said it before, there are no rules regarding artjournaling. On the one hand that is very liberating, you are in charge of your own work. Quite scary on the other hand. What is good and what is not? I prefer to work with guidelines and rules so that I know that I meet the applicable standard. But what if there is no applicable standard? What if I am the one who sets the standard? If you think about it, it can be quite confronting.

Just because art journaling has no limitations, you can do wat ever you want to do. I have discovered that I can apply artjournaling in different ways. The floral illustration above was my first spread (two pages next to each other) where I was not concerned with how beautiful the picture would be. I had a lot on my mind that day and had to go somewhere with my worrying thoughts. I often fold my hands at these moments and pray. Sitting at my desk I wrote down everything that bothered me on both pages in my booklet. First from top to bottom and from left to right. Then I turned my booklet 90 degrees and wrote my text in the same way. Writing was a great relief and felt like a prayer in letter form. After I had written everything down, I took black paint and went over the already illegible text with an ink roller. When the paint was dry I decorated the edges with washi tape. The “coincidence” means that the text “See GOOD in all things” was written on one of the tapes. I thoughtlessly made the text “See GOD in all things.” I read from Matthew 6 where Jesus spoke about the flowers in the field. This text is all about worries and ends roughly with the words: Don’t worry about tomorrow,
each day has enough trouble of its own.

Trust is the key word here, have faith in what you do and take the freedom to develop yourself. Artjournaling is a way of life, it’s not just about a beautiful picture. It is about getting to know yourself better and growing from that knowledge both creatively and internally.

Teleurstelling

De teleurgestelde blik in de ogen van dit poppetje is een fragment uit mijn eerste “echte” artjournal.

Nadat ik het besluit had genomen om het artjournalen een kans te geven, ben ik vol verwachting begonnen met de materialen die ik al had liggen. Ik heb heel symbolisch één van mijn notitieboeken genomen waar ik dagelijks al mijn ideeën in opschreef. Dit boek hield mijn grote kippe-kop een heel eind weg bij mijn kippe-kont waardoor ik mijn ei niet kwijt kon! Met andere woorden; zolang ik veilig in mijn hoofd bleef zitten, hoefde ik geen actie te ondernemen! Het opschrijven van mijn ideeën gaf even hoop en een goed gevoel, maar geen actie! Sterker nog, het werd een gewoonte om het alleen maar op te schrijven en weer weg te leggen. Dat leidde tot een enorme drempel en bergen frustratie! Alle ideeën die in mij opborrelden werden bijna direct en vakkundig om zeep geholpen. Een molen van negatieve kreten draaide in cadans door mijn gedachten heen en maaide elke creatieve scheut die ik maar enigszins een kans wilde geven om. Ik kan het toch niet… Ik hebt het al zo vaak geprobeerd… Ik kan niet tekenen…. Het kost alleen maar een hoop geld… Ik ben niet goed genoeg… Welk doel dient het nou?… Ik heb hier geen tijd voor… Ik heb niet de juiste materialen… Ik moet eerst die en die cursus doen… Ik moet mijn tijd aan zinnige dingen besteden…. Ik verdien dit niet… Ik heb product X niet!… Ik word nooit zo goed als haar…. Ik stel niets voor…. Ik ben helemaal niets….

Er is al heel wat verteld en gezegd over de inner-criticus. Ook in de eetstoorniskliniek hebben we het er uitgebreid over gehad. Als ik terugkijk op mijn eerste serieuze artjournal poging en daar de sabotage pogingen van mijn inner-critcus naast zet, is een aflevering van “Wie is de mol” is er niets bij. Dit bereikte een hoogtepunt toen ik door onervarenheid voor de 2e keer met de blauwe spraypaint over het gezicht van mijn poppetje spoot waardoor ze er nu op zijn Engels gezegd wel heel “blue” uitziet. Ik durf met 100% zekerheid te zeggen dat mijn gezicht er op dat moment ook zo uitzag. Wat was ik teleurgesteld in mijn eerste artjournalpage! Ik heb dagen bij mijzelf gedacht: Wat moet ik in vredesnaam met een afbeelding van een depressieve prinses met een mislukte haardos in mijn artjournal? Zo had ik het me niet voorgesteld! In de hoop dat mijn volgende artjournal pages een stuk mooier zouden worden en enigszins nog vasthoudend aan mijn sterk geromantiseerde ideeën over de artjournaling, ben ik er een na een paar dagen balen toch weer mee aan de slag gegaan. Wat denk je? Ook mijn tweede pagina was een teleurstelling…

Ondanks de teleurstelling ben ik toch doorgegaan, al ging het niet van harte. Soortgelijke verhalen en kennis van de inner-criticus hielpen me door deze fase heen. En wat denk je? Het gaat al een stuk beter!

Disappointment

The disappointed look in the eyes of the character on the image above, is an excerpt from my first “real” artjournal.

After I had made the decision to give artjournal a chance, I started full of expectations with the materials I already had. I have taken one of my notebooks very symbolically in which I wrote down all my ideas on a daily basis. This book kept my big chicken head a long way away from my chicken butt, which prevented me from laying my creative egg*! In other words; as long as I remained safe in my head, I didn’t have to take any action! Writing down my ideas gave me hope and a good feeling, but no action! In fact, it became a habit just to write it down and put it away again. That led to lots of frustration! All ideas that popped up inside me were destroyed almost immediately. By every creative thought, which I only slightly threatened to give a chance I had a negative response in my mind: I can’t do it anyway… I’ve tried it so many times… I can’t draw… It just costs a lot of money… I’m not good enough… What purpose does it serve?… I don’t have time for this… I don’t have the right materials… I first have to do this and that course… I have to spend my time on sensible things… I don’t deserve this… I do not have product X!… I will never be as good as her… I do not represent anything… I am nothing at all…

A lot has been said about the critical inner voice . We also discussed it extensively in the eating disorder clinic. When I look back on my first serious artjournal attempt and add the sabotage attempts of my critical inner voice to it, an episode of “The Mole” is nothing. This reached a peak when, due to inexperience, I sprayed the blue spray paint over the face of my character for the second time, which makes her look very “blue”. I dare to say with 100% certainty that my face looked the same at the time. I was so disappointed in my first artjournal page! For days I thought to myself: What on earth am I supposed to do with an image of a depressed princess with a failed head of hair in my artjournal? I hadn’t imagined it that way! Hoping that my next artjournal pages would become a lot more beautiful and still hold on to my strongly romanticized ideas about artjournaling, I started working in my artjournal again after a few bad days . What do you think? My second page was also a disappointment…

Despite the disappointment, I went ahead, although it didn’t go very well. Similar stories and knowledge of the critical inner voice helped me through this phase. And what do you think? It is already a lot better!

*Being able to lose your egg is a Dutch saying

Een kop zonder kip

Mijn echte artjournal avontuur begon 3 jaar geleden al een beetje toen ik in therapie ging voor binge, een eetstoornis. Artjournaling leek mij de ideale uitlaatklep voor mijn gedachten, gevoelens en emoties. Het moest wel een heel mooi artjournal boekje worden. Zo één zonder fouten, met mooie heldere illustraties en niet te diepgaand, maar wel met gevleugelde teksten en inzichten waar iedereen wat aan heeft.

In de loop van de tijd was bij mij een bepaald idee ontstaan over artjournaling. Het was in mijn beeld een soort verheven kunstvorm geworden die bijna ongrijpbaar was. Je moest zeer talentvol en artistiek zijn om deze kunst te kunnen beoefenen. Op Pintrest en Instagram zag ik de meest waanzinnige artjournal pages voorbijkomen waar ik in geen eeuwigheid aan zou kunnen tippen. Door het grote aanbod in mixed media/artjounal producten die mij eigenlijk helemaal niets zeiden en de variatie in materialen begon ik te geloven dat artjournalen niet zomaar kon. Ik moest eerst minstens 2 soorten verf, 3 soorten krijtjes, 4 soorten potloden, 5 kleuren washi tape, alle kleuren spray inkt, hele speciale stiften, een gote gevarieerde collectie aan pennen en kwasten, een gelprint plaat in 6 maten, een speciaal artjournal boekje en nog eens 7 verschillende papiertypen aanschaffen en daarnaast ook nog eens verstand hebben van gesso, gelmedium, acrylstempels en distress inkt voordat ik er überhaupt aan kon gaan denken om te beginnen. Dan nog wat instructie boeken doorworstelen, youtube filmpjes kijken en online cursussen volgen om vervolgens een plan te gaan maken over hoe ik het zou gaan doen en hoe vaak. Mijzelf een consistente, herkenbare, authentieke, uitgedachte stijl aanmeten die aantrekkelijk is voor het grote publiek en oppassen met wat ik schrijft anders kan ik mijn mooi opgemaakte pagina’s never nooit aan iemand tonen. Pfff, de gedachte aan het beginnen met een artjournal leverde me al zo veel complexe vraagstukken en stress op, dat de zin om er aan te beginnen mij keer op keer verging.

Nu, achteraf gezien artjournal ik al veel langer en veel vaker dan ik mij ooit gerealiseerd heb. Mijn agenda’s en schriften van het voortgezet onderwijs zijn helemaal vol gekalkt met quotes, gedichtjes, teksten en opgeleukt met stickers, tekeningetjes en papiertjes. Gedachteloos tekeningetjes maken is iets dat ik bijna mijn hele leven al doe. Pen en papier leiden bij mij steevast van krabbelen naar doodelen en handletteren. Door al het media geweld waarin ik mijzelf vaak laat meeslepen, heb ik er nooit aan gedacht dat dat ook een vorm van artjournaling is! Het is mijn artjoural vorm. Dat is wie ik ben, dat is mijn stijl, dat zijn mijn gedachten en tekens die ik al mijn hele leven gebruik. Waarom niet met dat wat het dichtst bij me ligt beginnen. Een boekje kopen of maken waarin ik mijn losse krabbeltjes kan plakken, wat kan tekenen, kliederen en experimenteren en rustig zien waar dat toe leidt. OK, rustig zien waar dat toe leidt, is niet mijn sterkste kwaliteit! Maar brengt je veel verder dan alles of niets

Ik wilde niet als een kip zonder kop gaan beginnen aan artjournalen, ik wilde eerst alles weten, alles zien en op orde hebben voordat ik er aan zou beginnen. In plaats van naar mijn hart te luisteren, luisterde ik naar alleen maar naar mijn verstand en zat ik daardoor veel te veel in mijn hoofd. Ik was geen kip zonder kop maar een grote kop zonder kip! Het artjournalen heb ik toen maar twee dagen volgehouden want het deed me helemaal niets! Het koste me alleen maar een hoop tijd en energie en om het in kippentermen te houden ik kon mij ei er niet in kwijt… Blijf bij jezelf en gun het jezelf!

A headless chicken

My real artjournal adventure started 3 years ago when I went into therapy for binge eating disorder. Artjournaling seemed the ideal outlet for my thoughts, feelings and emotions. It had to be a very nice artjournal booklet. One without errors, with beautiful clear illustrations and not much personal emotional stuff, but with strong helpfull texts for the mind and insights that will help me and everybody else.

In time I had a certain idea about artjournaling. In my image it had become a sort of exalted art form that was almost elusive. You had to be very talented and artistic to be able to practice this art. On Pintrest and Instagram I saw the most amazing artjournal pages that I could never make. Because of the wide range of mixed media/artjounal products that actually meant nothing to me and the variation in materials, I started to believe that artjournaling was impossible to begin with. I needed at least 2 types of paint, 3 types of chalk, 4 types of pencils, 5 colors of washi tape, all colors of spray ink, very special markers, a large and varied collection of pens and brushes, a gel print plate in 6 sizes, a special artjournal booklet and purchase another 7 different types of paper and also have knowledge of gesso, gel medium, acrylic stamps and distress ink before I could even start thinking about it. I had to struggle through some instructional books, watching YouTube videos and taking online courses before making a plan about how I would do it and how often. Adopting a consistent, recognizable, authentic, thoughtful style that appeals to the general public and being careful with what I write, otherwise I can never show my beautiful pages to anyone. Pfff, the thought of starting an artjournal has already caused me so many complex issues and stress, that the desire to start has struck me time and again.

Looking back, I have been an artjournal for much longer and much more often than I have ever realized. My diaries and notebooks of secondary education are completely chalked with quotes, poems, texts and embellished with stickers, drawings and papers. Making thoughtless drawings is something that I have been doing almost all my life. For me, pen and paper invariably lead from scribbling to doodling and handwriting. Because of all the media violence in which I often get carried away, I have never thought that this is also a form of artjournaling! It is my artjoural form. That is who I am, that is my style, those are my thoughts and characters that I have used all my life. Why not start with what suites me the best. Buying or making a booklet in which I can stick my loose scribbles, what can draw, mess and experiment and see where that leads. OK, quietly seeing where that leads is not my strongest quality! But brings you much further than the all or nothing thought.

I did not want to start art journaling around like a headless chicken, I wanted to know everything first, see everything and have everything in order before I started. Instead of listening to my heart, I only listened to my mind and therefore I was too much in my head. I was not a headless chicken but a big head without chicken! I then only kept the art journals for two days because it didn’t bother me at all! It only cost me a lot of time and energy and to keep it going… Stay with yourself and grant it to yourself!

Samen één geheel

In mijn vorige stukje over artjournaling schreef ik dat ik het in het komende stukje ga hebben over de toegevoegde papiertjes en handletters. Dat wordt deze post dus!

Meestal als ik in mijn artjournal werk, werk ik op beide pagina’s tegelijk. Ik gebruik ze als één. Vooral in mijn Moleskin boekje waarin ik voornamelijk met fineliner en inkt werk, lopen mijn illustraties over beide pagina’s heen en vormen zo samen één illustratief geheel. Omdat ik nu op één A6 kaartje gewerkt heb, kan ik maar één pagina in mijn boekje vullen. Om ervoor te zorgen dat de pagina’s apart van elkaar interessant genoeg zijn en samen ogen als één geheel, is het van belang dat ik beide pagina’s in ieder geval op kleurniveau naar elkaar toe trek. In dit voorbeeld heb ik ervoor gekozen om de lege pagina te bedekken met diagonaal zwart/wit gestreept papier.

Zwart en wit zijn geen echte kleuren en passen daarom bijna overal bij. Wat uitzonderingen daargelaten. Ik zou bijvoorbeeld niet voor dit best wel dominant aanwezige papier hebben gekozen als mijn artjournalkaartje zachtroze was geweest en in het geheel geen zwart bevatte. Om er in de eerste plaats voor te zorgen dat mijn artjournal kaartje mooi bij de linker pagina aansluit, heb ik een zelfde stukje van het papier van de linker pagina ook op de rechterpagina geplakt. Heel subtiel heb ik het patroon er contra tegenaan geplakt. De eerste aansluiting is gemaakt. Daarna heb ik de handgeletterde titel ook een zwart/wit gestreept motief gegeven waardoor de pagina’s nog meer op elkaar aansluiten. Ik denk dat als ik voor een zwart/wit gestippelde titel was gegaan, het effect een stuk minder was geweest. Dus let ook op de patronen! Vervolgens ben ik mijn scrapbook layout op de linkerpagina gaan maken. Al zijn beide thema’s heel verschillend toch stoort het niet vanwege het consistente kleurgebruik. Pas wel op dat het niet te dwangmatig wordt waardoor het saai gaat ogen… Ook het verschil in techniek levert hier geen problemen op. Omdat het houten bij-elementje iets warmer geel is dan het geel in mijn artjournal en alles uit koele tinten bestaat, heb ik met een wit, citroengeel en groen potlood de kleur van het bijtje een stuk koeler gemaakt. Als finishing touch zijn wat witte spetters en turquoise druppels aangebracht. Ik dacht toen klaar te zijn… Maar was nog niet helemaal tevreden. Daarom heb ik het blauw/witte truitje van mijn personage beplakt met een wit stukje gestikt papier met daarop zwarte gestempelde sterren. Dit stukje had ik nog liggen en komt uit hetzelfde papier als de tekst strip met het woord bijzonder erop. Omdat beide met dezelfde inkt zijn bestempeld en dezelfde structuur hebben, maken ze een prima match en kan ik tevreden zijn over het resultaat.

Niet alles valt te beredeneren, vaak is het gewoon een kwestie van proberen en doen. Sta open voor onverwachte aanpassingen als deze mooier en beter ogen, zelfs als het tegen alle (ongeschreven) regels ingaat! Leg je stukjes eerst neer alvorens je alles vastplakt, vooral bij een scrapbook layout dat uit meerdere lagen bestaat is het van belang om eerst alles neer te leggen.

Wil je wat meer weten over handletteren? Klink dan op deze link. Veel succes met artjournalen! En mail me gerust (femke@studiopixplusprints.nl) om je werk en ervaringen te delen. En tot slot: Veel plezier!

Together one piece

In my previous article about artjournaling, I wrote that in the next article I will talk about the added papers and hand-lettering. That will be this post!

Usually when I work in my artjournal, I work on both pages at the same time. I use them as one. Especially in my Moleskin booklet in which I mainly work with fineliner and ink, my illustrations run over both pages and together form one illustration. Because I have now worked on one A6 card I can only fill one page in my booklet. To ensure that the pages are interesting enough separately from each other and look together as one piece, it is important that I pull both pages together at least at the color level. In this example I chose to cover the blank page with diagonal black/white striped paper.

Black and white are not real colors and therefore fit almost everywhere. With some exceptions. For example, I would not have opted for this rather dominantly present paper if my artjournal card had been soft pink and did not contain any black at all. In the first place to ensure that my artjournal card fits nicely with the left page, I also add the same piece of paper from the left page on the right page. Very subtly I have stuck the pattern to it. The first connection has been made. Then I also gave the hand-lettered title a black/white striped motif that makes the pages even more consistent. I think that if I had opted for a black and white dotted title, the effect would have been a lot less. So pay attention to the patterns! Then I started creating my scrapbook layout on the left page. Although both themes are very different, it does not bother because of the consistent use of color. Just be careful that it does not become too compulsive, which makes it look boring… The difference in technology does not cause any problems here either. Because the wooden bee element is slightly warmer yellow than the yellow in my artjournal and everything consists of cool hues, I have made the color of the bee a lot cooler with a white, lemon yellow and green pencil. As a finishing touch some white splashes and turquoise drops have been applied. I thought I was ready then … But I was not completely satisfied. That is why I covered the blue/white dotted clothing of my character with a white piece of stitched paper with black stamped stars on it. This piece I still had and comes from the same paper as the text strip with the word “Bee special” on it. Because both are stamped with the same ink and have the same structure, they make a great match and I can be satisfied with the result.

Not everything can be argued, it is often just a matter of trying and doing. Be open to unexpected adjustments if they look better and more beautiful, even if it goes against all (unwritten) rules! Put your pieces first before you stick everything together, especially with a scrapbook layout that consists of several layers, it is important to first put everything down.

Do you want to know more about hand-lettering? Then click on this link. Good luck with art journaling! And feel free to email me (femke@studiopixplusprints.nl) to share your work and experiences. And at last but not least: Have fun!

Artjournal – Bedachtzaam

Artjournaling kent geen regels. Het draait om jouw fantasie, jouw creativiteit en scheppingskracht, het zijn jouw oefeningen en misschien zelfs wel jouw innerlijke leven. In het vorige stukje maakte ik van een A6 testkaartje een vrolijke vissen illustratie… Nee, het is geen artistiek hoogstandje waar ik flink mee zal scoren op de social media of bij vrienden en kennissen, maar het maken ervan is wel een creatieve uitlaatklep geweest voor mijzelf. Toen ik het kaartje bekeek nadat het af was, kreeg ik even het gevoel dat ik net zo goed kan illustreren als Dorine de Vos. Even zag ik een kleine herkenning van haar stijl terug in mijn kaartje. Dat de realiteit misschien heel anders is maakt niet uit. Het wil zeggen dat dat kleine lichtpuntje mij de energie geeft om juist door te gaan met oefenen, creatief bezig zijn en mijzelf te blijven uiten in mijn artjournals. Ik denk dat ik momenteel zo’n 6 boeken heb waar ik in artjournal. De ene keer teken ik gezichtjes (ik oefen momenteel veel met illustraties in de stijl van van Artjournal School – Bloknote.nl) en de andere keer teken ik zomaar iets waar ik zin in heb.

Knoeipapier” gebruik ik graag als basis voor mijn artjournals. Mijn knoeipapier is vaak veel mooier dan mijn “bedoelde werk”. De spontane vlekken, scribbels, krabbels en doodles die tijdens het proces op mijn knoeipapier ontstaan worden nooit met opzet zo mooi als in mijn onbedachtzame knoei momenten. Vooral als alles weer eens uit de hand begint te lopen en ik als een kip zonder kop op zoek ben naar doekjes en tissues waarmee ik de verf van de muur of nog erger, mijn werkblad af wil krijgen, terwijl het zich een woest verslindende weg baant over mijn bureau heen en alles meeneemt in een niets ontziende, vernietigende, besmeurende massa, waardoor al mijn mooie papiertjes dreigen te sneuvelen. Ik ben echt een onhandige kliederkont als het om vloeibare media gaat. Het eerste dat over mijn nieuwe bureau heen viel was mijn koffie. Al mijn stockpapers kregen hierdoor spontaan een vintage uitstraling. Ik ben ook altijd alles kwijt als ik aan het werk ben. Doekjes, stempels, knipsels zelfs hele tubes verf verdwijnen op miraculeuze wijze. Het weerhoud mij er niet van om door te gaan, maar een video op Youtube zal er voor mij voorlopig niet in zitten. De Artjournal hieronder heb ik gemaakt met een testkaartje waar lichtgroene, donkergroene en blauwe ecoline op zit. Na het deppen (met een tissue) en drogen heb ik er met een eigen gemaakt sjabloon (kun je uitknippen/snijden uit een stuk wat stugger plastic) en wat witte vloeibare acrylverf een gezichtje op gemaakt met een hele lange nek en een schouderpartij. Met fineliner en potlood heb ik het poppetje vormgegeven. Oogt je kunstwerk nog iet wat saai zoals bij mij het geval was, doodle er omheen en wat verfspetters erbij doet ook wonderen! Over de toegevoegde papiertjes en handletters ga ik het in het komende stukje hebben. De kleuren heb ik allemaal koel gehouden. Het lijkt wel een beetje Avatar!

De titel “Bedachtzaam” kwam bij me op toen ik naar het poppetje keek. Het is in ieder geval iets waar ik zelf ook wat meer van zou kunnen gebruiken!

Artjournal – Thoughtful

Artjournaling has no rules. It is all about your imagination, your creativity and creative power, it is your exercises and maybe even your inner life. In the previous post I turned an A6 sized test card into a happy colorful fish illustration… No, it is not an artistic masterpiece that will score well on social media or with friends and acquaintances, but making it has been a creative outlet for myself. When I looked at the card after it was finished, I got the feeling that I can illustrate as well as Dorine de Vos. For a moment I saw a small recognition of her style in my card. It doesn’t matter that the reality may be different. It means that that little sparkle gives me the energy to continue practicing, to be creative and to keep expressing myself in my art journals. I think I currently have about 6 books where I am in artjournal. One time I draw faces (I currently practice a lot in the style of the illustrations by Bloknote.nl) and the other time I just draw something I feel like.

I like to use “messy papers” as the basis for my art journals. My messy papers are often much nicer than my “intended work”. The spontaneous stains, scribbles, scratches and doodles that arise on my mess during the process never deliberately become as beautiful as in my thoughtless mess moments. Especially when everything starts to get out of hand once more and I am searching like a headless chicken for wipes and tissues with which I want to get the paint off the wall or worse, my worksheet, while it is plowing a wildly devouring way across my desk and taking everything with it in a ruthless, destructive, smearing mass, which threatens to ruin all my beautiful papers. I’m really clumsy and messy when it comes to liquid media. The first thing that fell over my new desk was my coffee. All of my stock papers had spontaneously a vintage look. I also always lose everything when I am working. Wipes, stamps, clippings, even whole tubes of paint miraculously disappear. It does not prevent me from continuing, but a video on Youtube will not be in it for me. I made the Artjournal below with a test card with light green, dark green and blue ecoline on it. After dabbing (with a tissue) and drying, I made a face with a self-made template (you can cut out a piece of stiffer plastic) and some white liquid acrylic paint with a very long neck and a shoulder part. I designed the doll with fineliner and pencil. Does your artwork still look a bit boring as it was the case with me, doodle around it and some paint splatters also do wonders! I’m going to talk about the added papers and hand letters in the coming post. I have kept the colors cool. It seems a bit like Avatar!

The title “Thoughtful” occurred to me when I looked at the doll. In any case, it is something I could use a little more of myself!

Artjournal – Als een vis

Vorige week heb ik een nieuw boek gekocht. Ik kon het niet laten… Hij stond buiten in het rek voor de boekenwinkel. Een groot kartonnen prentenboek met alleen maar getekende visjes. Er stond een boos visje, een jaloers visje, een bang visje en zelfs een verward visje in. Het was een kinderprentenboek en ik kon mijn ogen er niet vanaf houden… Toen ik zag dat er 50% korting op zat stond ik al in de winkel bij de kassa om af te rekenen. Wat dit verhaal met mijn artjournal heeft te maken? Nou, deze anekdote is een heel mooi bruggetje naar mijn eerste kaartje:


De ondergrond heb ik gemaakt met ecoline. Eerst heb ik het papier nat gesprayd met water. Vervolgens heb ik 3 koele tinten ecoline gebruikt. Groen, blauw en een koele geel tint. Deze kleuren passen perfect bij elkaar omdat ze alle drie koel zijn. Doe je bij inkt warme en koele tinten door elkaar heen, dan ontstaat er een bruin/grijze tint (modder) en dat moeten we niet hebben. Na het opbrengen van de kleuren heb ik de overtollige ecoline gelijk afgedept. Toen de inkt droog was heb ik er nog wat op gestencild met witte vloeibare acryl. De kleuren en de manier waarop de inkt was doorgelopen deden me sterk denken aan zeewier en water. En waarschijnlijk zwaar beïnvloed door mijn impuls aankoop van de week ervoor, ben ik voor het thema vissen gegaan. Voor de illustratie zelf heb ik potloden, fineliner, een witte pen en een groene stift gebruikt. Ik ben eerst begonnen met de gestencilde delen om te trekken een in te kleuren. Daarna heb ik de visjes en het zeewier en de teksten getekend.

Artjournal – Like a fisch

Last week I bought a new book. I couldn’t help it… He was standing outside in the shelf in front of the bookstore. A large cardboard picture book with only drawn fish. It contained an angry fish, a jealous fish, a scared fish and even a confused fish. It was a children’s picture book and I could not keep my eyes off it… When I saw that it was 50% off, I was already in the store at the checkout to pay. What does this story have to do with my artjournal? Well, this anecdote is a very nice bridge to my first card.

I made the background with ecoline. First I sprayed the paper wet with water. I then used 3 cool shades of ecoline. Green, blue and a cool yellow shade. These colors match perfectly because they are all three cool. If you mix warm and cool shades with ink, a brownish/gray tint (mud) is created and we shouldn’t have that. After applying the colors, I immediately blotted out the excess ecoline. When the ink was dry, I stenciled some with white acrylic liquid ink. The colors and the way the ink went through reminded me a lot of seaweed and water. And probably heavily influenced by my impulse purchase the week before, I went for the “fish” theme. For the illustration I used pencils, a fineliner, a white marker and a green marker. I first started by coloring the stenciled parts. After that I drew the fish and the seaweed and the texts.

Nieuwe voorraad!

Afgelopen week heb Ik heel wat leuke tutorials bekeken op YouTube. In één van de filmpjes ontving ik de tip om op ansichtkaart formaat papier te experimenteren. Dit kan met verf, inkt, stempels, pen, krijt, potloden… of combinaties hiervan. Op de achterkant van het kaartje schrijf je de gebruikte producten en het recept van het experiment op. Zo creëer als het ware je eigen recepten boek of bak en ontwikkel je steeds meer product- en techniek kennis.

Dus… van het weekend ben ik flink aan de gang gegaan met experimenteren. Ecoline, acrylverf en wateroplosbaar krijt, ze stonden allemaal op mijn lijstje om uit te proberen op de A6 formaat kaartjes. Ik heb helaas niet het gewenste aha-moment gekregen om vervolgens stijl achterover te slaan van het resultaat en naar adem happend met een gevoel van euforie op zoek te gaan naar een pen die ik overigens nooit kan vinden als ik hem nodig heb. Stuk voor stuk waren ze vrij voorspelbaar en niet zodanig dat ik er een receptkaart van kon bakken. Nog geen 3 maanden geleden zou ik de kaartjes direct richting afvalbak hebben gedaan. Maar dat doe ik niet meer! Sinds ik ben begonnen met een cursus van Roben-Marie Smith weet ik dat papier het nieuwe goud is en heb ik geleerd alles keurig te bewaren. Geen snipper gaat meer verloren! Alles wordt keurig opgeborgen in bakjes en vakjes en braaf hergebruikt. En weet je wat: I LOVE IT! Met gepaste trots laat ik je bij deze mijn voorraad zien:

Ben je benieuwd naar de artjournal mogelijkheden van deze kaartjes? Ik laat binnenkort zien wat ik ervan gebakken heb. Fijn weekend en succes met experimenteren!

New stock!

Last week I watched a lot of nice tutorials on YouTube. In one of the videos I received the tip to experiment with postcard-sized paper. This is possible with paint, ink, stamps, pen, chalk, pencils… or combinations of these. On the back of the card you write down the products used and the experiment recipe. This way you create your own recipe book or box and you develop more and more product and technology knowledge

So… this weekend I started to experiment. Ecoline, acrylic paint and water-soluble chalk, they were all on my list to try out on the A6 format cards. Unfortunately, I did not get the desired aha-moment with the gasping for breath and a sense of euphoria stuff while looking for a pen that I can never find when I need it. All the cards were fairly predictable and not such that I want to make a recipe card from it. Less than 3 months ago I would have send the tickets directly to the bin. But I don’t do that anymore! Since I started a Roben-Marie Smith course, I know that paper is the new gold and I have learned to keep everything. No snippet get lost anymore! Everything is neatly stored in trays and boxes and properly reused. And you know what: I LOVE IT! I’m verry proud to show you my stock on the image above.

Are you curious about the artjournal possibilities of these cards? I will soon show what I have made out of it. Have a great weekend and good luck with experimenting!

Handletteren

Naast kleuren voor volwassen en zentangle is er ook voor handletteren de afgelopen jaren een enorme belangstelling ontstaan. Inmiddels zijn er heel wat boeken en cursussen over dit onderwerp op de markt gekomen. Er zijn zelfs tijdschriften in de supermarkt te koop die puur over handletteren gaan en je alle mogelijkheden en toepassingen rondom dit thema te tonen.

Afgelopen winter mocht ik bij een workshop over zelf kerstkaarten maken het gedeelte handletteren op me nemen. Goed voorbereid ging ik de cursus in met een legio aan zelfgemaakte voorbeelden. Elk halfuur kreeg ik een nieuwe groep cursisten aan wie ik de basis technieken van het handletteren mocht uitleggen. Ik had een A4-tje gemaakt met wat basis uitleg over het handletteren en aan de hand daarvan en de voorbeelden die ik had gemaakt konden de cursisten aan de slag.

Wat me aan het einde van de avond was opgevallen, is dat er geen één cursist letters tekende… Nu zijn er heel veel soorten letters en technieken om mee aan de slag te gaan. Letters schrijven doe je wel bijvoorbeeld met een kalligrafie pen, penseel/brushpen of hele dunne letters met fineliner. Ik gaf die avond voornamelijk uitleg en voorbeelden die betrekking hadden op “getekende” handletters. Bijna al mijn voorbeelden waren als het ware eerst getekend met fineliner en later ingekleurd met stift! Soms moet je de dingen dus even anders benaderen dan je gewend bent om tot iets nieuws of beters te komen. Mijn advies is eigenlijk heel eenvoudig; schrijf de letters niet maar teken ze (na)! Je zal zien dat als je dit een paar keer gedaan hebt je vanzelf beter wordt. Heb je een afwijking naar links of rechts? geen probleem teken er gewoon aan de andere kant wat meer bij! Al mijn voorbeelden zijn stuk voor stuk imperfect, maar als je de kaarten zo voor je ziet, ziet het er ontzettend leuk uit! Zelfs de kladjes hebben wat! En ze zijn veel persoonlijker en origineler dan al die massa kaarten die je in de winkel kunt kopen.

Hand-lettering

In addition to colorbooks for adults and zentangle, there has also been a huge interest in hand-lettering in recent years. There are lot of books and courses on this subject on the market. There are even magazines for sale in the supermarket that are purely about hand-lettering and show you all the possibilities and applications around this theme.

Last winter I took the hand-lettering part at a workshop about making Christmas cards on myself. Well prepared, I started the course with some self-made examples. Every half hour I got a new group of students to whom I explained the basic techniques of hand-lettering. I had made a sheet with some basic explanations about hand-lettering and hand this out to the students. Together with the examples the students get started. What I noticed at the end of the evening was that none of the students drew letters… There are many types of letters and techniques to get started with. For example, you can write letters with a calligraphy pen, brush/brush pen or very thin letters with a fineliner. That evening I mainly gave explanations and examples that related to “drawed” hand letters. Almost all of my examples were first drawn with fineliner and later colored with a marker! So sometimes you have to approach things differently than you are used to in order to achieve something new or better. My advice is actually very simple; do not write the letters but (copy) draw them! You will see that if you have done this a few times you will naturally improve. Do you have a deviation to the left or right? no problem just add some more on the other side! All my examples are imperfect, but when you see the cards in front of you, it looks really nice! Even the rough drafts have something likable! And they are much more personal and original than all the mass production cards you can buy in the store.