Artjournal – Bedachtzaam

Artjournaling kent geen regels. Het draait om jouw fantasie, jouw creativiteit en scheppingskracht, het zijn jouw oefeningen en misschien zelfs wel jouw innerlijke leven. In het vorige stukje maakte ik van een A6 testkaartje een vrolijke vissen illustratie… Nee, het is geen artistiek hoogstandje waar ik flink mee zal scoren op de social media of bij vrienden en kennissen, maar het maken ervan is wel een creatieve uitlaatklep geweest voor mijzelf. Toen ik het kaartje bekeek nadat het af was, kreeg ik even het gevoel dat ik net zo goed kan illustreren als Dorine de Vos. Even zag ik een kleine herkenning van haar stijl terug in mijn kaartje. Dat de realiteit misschien heel anders is maakt niet uit. Het wil zeggen dat dat kleine lichtpuntje mij de energie geeft om juist door te gaan met oefenen, creatief bezig zijn en mijzelf te blijven uiten in mijn artjournals. Ik denk dat ik momenteel zo’n 6 boeken heb waar ik in artjournal. De ene keer teken ik gezichtjes (ik oefen momenteel veel met illustraties in de stijl van van Artjournal School – Bloknote.nl) en de andere keer teken ik zomaar iets waar ik zin in heb.

Knoeipapier” gebruik ik graag als basis voor mijn artjournals. Mijn knoeipapier is vaak veel mooier dan mijn “bedoelde werk”. De spontane vlekken, scribbels, krabbels en doodles die tijdens het proces op mijn knoeipapier ontstaan worden nooit met opzet zo mooi als in mijn onbedachtzame knoei momenten. Vooral als alles weer eens uit de hand begint te lopen en ik als een kip zonder kop op zoek ben naar doekjes en tissues waarmee ik de verf van de muur of nog erger, mijn werkblad af wil krijgen, terwijl het zich een woest verslindende weg baant over mijn bureau heen en alles meeneemt in een niets ontziende, vernietigende, besmeurende massa, waardoor al mijn mooie papiertjes dreigen te sneuvelen. Ik ben echt een onhandige kliederkont als het om vloeibare media gaat. Het eerste dat over mijn nieuwe bureau heen viel was mijn koffie. Al mijn stockpapers kregen hierdoor spontaan een vintage uitstraling. Ik ben ook altijd alles kwijt als ik aan het werk ben. Doekjes, stempels, knipsels zelfs hele tubes verf verdwijnen op miraculeuze wijze. Het weerhoud mij er niet van om door te gaan, maar een video op Youtube zal er voor mij voorlopig niet in zitten. De Artjournal hieronder heb ik gemaakt met een testkaartje waar lichtgroene, donkergroene en blauwe ecoline op zit. Na het deppen (met een tissue) en drogen heb ik er met een eigen gemaakt sjabloon (kun je uitknippen/snijden uit een stuk wat stugger plastic) en wat witte vloeibare acrylverf een gezichtje op gemaakt met een hele lange nek en een schouderpartij. Met fineliner en potlood heb ik het poppetje vormgegeven. Oogt je kunstwerk nog iet wat saai zoals bij mij het geval was, doodle er omheen en wat verfspetters erbij doet ook wonderen! Over de toegevoegde papiertjes en handletters ga ik het in het komende stukje hebben. De kleuren heb ik allemaal koel gehouden. Het lijkt wel een beetje Avatar!

De titel “Bedachtzaam” kwam bij me op toen ik naar het poppetje keek. Het is in ieder geval iets waar ik zelf ook wat meer van zou kunnen gebruiken!

Artjournal – Thoughtful

Artjournaling has no rules. It is all about your imagination, your creativity and creative power, it is your exercises and maybe even your inner life. In the previous post I turned an A6 sized test card into a happy colorful fish illustration… No, it is not an artistic masterpiece that will score well on social media or with friends and acquaintances, but making it has been a creative outlet for myself. When I looked at the card after it was finished, I got the feeling that I can illustrate as well as Dorine de Vos. For a moment I saw a small recognition of her style in my card. It doesn’t matter that the reality may be different. It means that that little sparkle gives me the energy to continue practicing, to be creative and to keep expressing myself in my art journals. I think I currently have about 6 books where I am in artjournal. One time I draw faces (I currently practice a lot in the style of the illustrations by Bloknote.nl) and the other time I just draw something I feel like.

I like to use “messy papers” as the basis for my art journals. My messy papers are often much nicer than my “intended work”. The spontaneous stains, scribbles, scratches and doodles that arise on my mess during the process never deliberately become as beautiful as in my thoughtless mess moments. Especially when everything starts to get out of hand once more and I am searching like a headless chicken for wipes and tissues with which I want to get the paint off the wall or worse, my worksheet, while it is plowing a wildly devouring way across my desk and taking everything with it in a ruthless, destructive, smearing mass, which threatens to ruin all my beautiful papers. I’m really clumsy and messy when it comes to liquid media. The first thing that fell over my new desk was my coffee. All of my stock papers had spontaneously a vintage look. I also always lose everything when I am working. Wipes, stamps, clippings, even whole tubes of paint miraculously disappear. It does not prevent me from continuing, but a video on Youtube will not be in it for me. I made the Artjournal below with a test card with light green, dark green and blue ecoline on it. After dabbing (with a tissue) and drying, I made a face with a self-made template (you can cut out a piece of stiffer plastic) and some white liquid acrylic paint with a very long neck and a shoulder part. I designed the doll with fineliner and pencil. Does your artwork still look a bit boring as it was the case with me, doodle around it and some paint splatters also do wonders! I’m going to talk about the added papers and hand letters in the coming post. I have kept the colors cool. It seems a bit like Avatar!

The title “Thoughtful” occurred to me when I looked at the doll. In any case, it is something I could use a little more of myself!