Maandelijks archief: mei 2019

Hello Yellow!

Deze themaloze artjournal papers en elements kun je eigenlijk overal voor gebruiken. Daarnaast passen ze heel goed bij nog wat andere producten in mijn winkel (deze zet ik er met preview en naam onder). Omdat Hello Yellow helemaal past binnen het thema van de komende DutchDeals zijn de papers en elements aankomend weekend (24/05/19 tot en met 26/05/19) ook nog eens flink afgeprijsd!

You can actually use these themeless artjournal papers and elements for anything. In addition, they fit very well with some other products in my shop (I put them with a preview and name under them). Because Hello Yellow fits perfectly with the theme of the upcoming DutchDeals, the papers and elements will be available this weekend (19/05/24 untill 19/05/26) with great discount!

Deze elementkit past er heel leuk bij: – This element kit fits very nicely with it:

Deze papers passen er mooi bij: – These papers fit nicely:

Deze losse elementen passen er mooi bij: – These individual elements fit nicely:

Collage

In mijn blogpost over de achtergrond heb ik ook een klein stukje geschreven over collage. Collage kan prima als achtergrond dienen voor je onderwerp mits… het niet te druk is! Als dat wel het geval is kun je het altijd “temperen” met wat verf.

Enkele maanden geleden heb ik me aangemeld voor een online cursus bij Roben Marie waarbij voornamelijk met collage wordt gewerkt. Deze techniek geeft weer een heel andere kijk op artjournaling waarbij de collage op zich het “kunstwerk” is. Op de foto bij dit stukje staat een collage werkstuk dat ik zelf gemaakt heb. Ik heb er trouwens ook wat stukjes in gebruikt van Roben Marie’s werk. Haar advies om je eigen werk in te scannen of te fotograferen en gedeeltelijk opnieuw te verwerken in volgende projecten is één van de beste tips die ik ooit gehoord heb. Zo borduur je als het ware voort op je eigen werk! Het “wiel” papiertje links bovenin komt uit een eerder project die ik gemaakt heb met zelfgemaakte foamstamps waarvan ik de afdrukken vervolgens heb bewerkt met fineliner en witte stift. De wieltjes in de cirkels heb ik in deze ronde toegevoegd. Waar je wel mee moet oppassen als je geprint werk opnieuw inscant is dat er moiré kan ontstaan, een moiré patroon is een bekend fenomeen in de drukwereld en ontstaat als 2 of meerdere patronen elkaar storen. Gelukkig hebben de meeste scanners een moiré-reductie optie waarmee dit probleem (deels) ondervangen wordt.

Journalen is nog steeds mogelijk zoals je ziet, dat doe ik gewoon door de collage heen op plekken waar het kan. Bij deze vorm van collage maak ik gebruik van een lijmstift in plaats van gel medium. Daarnaast hebben gekleurde tapejes of tapejes met print, stempels, verfspetters, marks met fineliners, potloden (gekleurd) en krijt ook een heel mooi effect op dit soort collages. Het is eigenlijk gewoon een kwestie van proberen.

In my blog post about the background I also wrote a small piece about collage. Collage can perfectly serve as a background for your subject, provided that it is not too busy! If that is the case you can always “tone it down” it with some paint.

A few months ago I signed up for an online course at Roben Marie that mainly works with collage. This technique gives a very different view of artjournaling where the collage itself is the “work of art”. At the picture accompanying this post is a collage that I made myself. I also used some pieces of Roben Marie’s work in it. Her advice to scan or photograph your own work and to partially re-process it in subsequent projects is one of the best tips I have ever heard. In this way you build on top of your own work! The “wheel” paper at the top left comes from an earlier project that I made with homemade foam stamps, the prints of which I then edited with fineliner and white marker. This time I added the wheels in the circles. What you have to watch out for when your printed work is re-scanned is that moiré can occur, a moiré pattern is a well-known phenomenon in the printing world and occurs when 2 or more patterns disturb each other. Fortunately, most scanners have a moire reduction option that (partially) overcomes this problem.

Journaling is still possible as you see, I just do that through the collage in places where it is possible. With this form of collage I use a glue stick instead of gel medium. In addition, colored tapes or tapes with print, stamps, paint splatters, marks with fineliners, pencils (colored) and chalk also have a very nice effect on this kind of collages. It is really just a matter of trying.

Koffiepads

Deze artjournal pagina is gemaakt met een gebruikte koffiepad. In de kreukels zag ik een gezichtje… Mijn fantasie nam het over en van het één kwam het ander. Ik ben in ieder geval een heel stuk meer te weten gekomen over Hummeltje Tummeltje…

Coffee pads

This artjournal page is made with a used coffee pad. I saw a face in the crinkles… My imagination took over and one thing led to another. At least I learned a lot about Humpty Dumpty…

De achtergrond

Een goede achtergrond is het halve werk! Zelf prepareer ik meestal in één keer meerdere achtergronden in mijn artjournal, zodat ik in de loop van de week of in het weekend direct aan de slag kan…

Ik gebruik verschillende manieren om mijn achtergronden vorm te geven. Vaak zijn ze opgebouwd uit restjes verf direct van mijn roller, stencil, stempel of kwast. Ik vind het zonde om overgebleven verf restjes weg te gooien daarom rol, stempel of veeg ik mijn gereedschap af op willekeurige blanco (eventueel van een laagje gesso* voorzien) bladzijden in mijn artjournal. Wat ook een heel leuk effect geeft is uitgelopen (water)verf** of inkt. Zodra de pagina’s niet meer wit zijn, is voor mij het ijs gebroken en vind ik het een heerlijke uitdaging om vanuit die spontane chaos een mooie eenheid te creëren.

Daarnaast bewaar ik onderbladen, die ik gebruik om op te knoeien. Daar zitten soms echt juweeltjes tussen! Met een lijmstift of een matte gel medium*** plak ik ze in mijn artjournal. Dat kan uit één stuk zijn of gefragmenteerd. Soms plak ik ze gedeeltelijk over geverfde of egale achtergronden heen. Dus naast verf kun maak ik ook gebruik van papier(collage) of combinaties hiervan. Wat ik ook wel doe is overgebleven stukjes stockpapier, minder mooie labeltjes van artikelen, stukjes verpakking of inpakpapier, tape restjes e.d. plakken op willekeurige pagina’s. Alles om het wit er vanaf te halen en niet blanco te hoeven beginnen.

Wil ik een snelle achtergrond? Dan gebruik ik scrapbookpapier waar al een textuurtje op staat of andersoortig papier. In feite kun je van alles gebruiken als achtergrond, zorg er alleen wel voor dat de achtergrond niet te druk wordt. Het is jammer als het onderwerp er in verdwijnt. Als dit wel het geval is, is het heel makkelijk op te lossen door er (gedeeltelijk) een laagje verf of dekkende gesso overheen te smeren.

*) Gesso is een primer, waarmee je een oppervlakte voorbereid om op te schilderen. Gesso kan worden toegepast op verschillende ondergronden. Bij papier voorkomt het een te sterk zuigende werking. **) Let wel op, want bij waterverf kan dit bijvoorbeeld juist weer een nadeel zijn. (Transparante) gesso kan ook over bestaande laagjes heen gebruikt worden. Gebruik wel watervast materiaal (prints/fineliner e.d.) om uitlopen te voorkomen.

***) Bij collages maak ik graag gebruik van een matte gel medium. Hiermee plak en impregneer ik mijn ondergrond in één keer door het onder en over mijn collage heen te smeren. Beide producten geven een goede onderlaag om op verder te werken. Er zijn overigens veel verschillende soorten gel mediums op de markt met ieder eigen toepassingsmogelijkheden. Laat je goed informeren welk gel medium voor jou werk het beste is.

The background

A good background is half the work! I myself usually prepare more backgrounds in my artjournal
at once so that I can get started right away during the week or during the weekend…

I use different ways to create a background. They are often made up of scraps of paint directly from my roller, stencil, stamp or brush. I think it is a shame to throw away leftover paint residues, so I roll, stamp or wipe my tools on random blank (possibly with a layer of gesso*) pages in my artjournal. What also gives a very nice effect is bleed (water) paint** or ink. When the pages are not white anymore, I love to create a nice unity from that random chaos.

I also keep worksheets, which I use under my original work to protect my desk against stains. Often there is real good stuff in between! I stick them in my artjournal with a glue stick or a gleu them with matte gel medium***. This can be in one-piece or fragments of it. Sometimes I partially glue them over painted or even solid, boring backgrounds. So in addition to paint I can also use paper(collage) or combinations of these. I stick also left over pieces of stock paper, less beautiful labels of articles, pieces of packaging or wrapping paper, tape leftovers etc. on random pages. Everything to remove the white and not have to start blank.

Do I want a fast background? Then I use scrapbook paper that already has a texture or other kind of paper. In fact you can use anything as a background, just make sure that the background is not too busy. It is a shame if the subject disappears. This is very easy to solve by (partially) applying a layer of paint or opaque gesso.

*) Gesso is a primer with which you prepare a surface for painting. Gesso can be applied on different surfaces. With paper, it prevents a suction effect.**) Pay attention, because with watercolor this can be a disadvantage. (Transparent) gesso can also be used over existing layers. Use waterproof material (prints/fineliner etc.) to prevent spillage.

***) With collages I like to use a matte gel medium. With this I stick and impregnate my substrate at once by using it under and over my papercollage. Both products provide a good underlay to continue working on. There are many different types of gel mediums on the market, each with its own application options. Be well informed about which gel medium is best for your work.

Stippen en strepen

In het vorige stukje heb ik geschreven over tekenen, dat het natekenen van alledaagse objecten erg leuk is om te doen en dat een mooie tekening helemaal niet perfect hoeft te zijn. Naast het tekenen van objecten, teken ik ook graag simpele poppetjes. Wat ik zo fijn vind aan het tekenen van poppetjes komt in dit blogstukje aan bod.

Toen ik bij de eetstoorniskliniek in therapie was, vormden gesprekken een belangrijk onderdeel van mijn behandeling. Door de behandeling kwamen verdrongen emoties bij me boven en kreeg ik de behoefte om poppetjes te gaan tekenen. Soms zag ik mijn emoties terug in een poppetje, maar ook lang niet altijd.

Nu nog teken ik graag “zomaar” poppetjes. Vooral het uitproberen van verschillende tekenstijlen en het maken van de meest uiteenlopende gezichtsuitdrukkingen is een bezigheid waar ik heel blij van wordt. Daarnaast vind ik bij het tekenen van poppetjes het vooral fijn om de haren en de kleding te accentueren. Omdat ik graag met alleen een zwarte fineliner werk breng ik met stipjes, streepjes, rondjes en lijntjes verschillende texturen, schaduwen en nuances aan. Het arceren en inkleuren van vlakken werkt ondanks dat ik zeer gefocust ben heel ontspannend. Ik vind het zelfs jammer als een tekening af is.

Tanglen heeft voor mij dezelfde uitwerking, omdat dat ook met het opvullen van vlakken te maken heeft. Elk vlak wordt met behulp van een (zwarte) fineliner opgevuld met een patroon. Al zien tangles er soms ingewikkeld uit, ze zijn vaak verrassend eenvoudig om te maken. Er zijn verschillende boeken op de markt gebracht waarin stapsgewijs aan de hand van illustraties de patronen worden uitgelegd.

Afgelopen week heb ik een workshop Fazendoo gedaan. Door losse doedels te tekenen en deze op te vullen met tangle-achtige patronen ontstaat er iets moois. Na het opzetten van de lijntekening worden bepaalde vlakken ingekleurd. Dit kan bijvoorbeeld met kleurpotlood, (water)verf of stift. Let er met natte media wel op dat de inkt die je gebruikt voor de lijntekening watervast is om doorlopen van de lijnen te voorkomen.

Dots and stripes

In the previous post I wrote about drawing, that drawing everyday objects is very fun to do and that a beautiful drawing does not have to be perfect at all. In addition to drawing objects, I also like to draw simple characters. I will explain in this blogentry what I like about drawing characters.

When I was in therapy at the eating disorder clinic, conversations were an important part of my treatment. Because of the treatment, repressed emotions came to mind and I felt the need to draw characters. Sometimes I saw my emotions back in a character, but certainly not always.

I still like to draw “just” characters. I love trying out different drawing styles and making diverse facial expressions. It makes me very happy. In addition, when drawing characters, I especially like to accentuate the hair and clothing. Because I like to work with only a black fineliner, I apply different textures, shadows and nuances with dots, stripes, circles and lines. The shading and coloring of surfaces works for me – despite the fact, that I am very focused – so relaxing. I even find it a pity when a drawing is complete.

Tangling has the same effect for me, because that also has to do with the filling of surfaces. Each surface is filled with a hand made (black)fineliner pattern. Although tangles sometimes look complicated, they are often surprisingly easy to make. There are several books about tangling on the market in which the patterns are explained step by step based on illustrations.

Last week, I did a Fazendoo workshop. By drawing loose doodles and filling them with tangle patterns, something beautiful is created. After setting up the line drawing, certain areas are also colored. This can for example be done with colored pencil, (water) paint or marker. With wet media make sure that the ink you use for the line drawing is water resistant to prevent the lines from running through.

Art Blend Papers #2

Vanaf vandaag in de SPPP shop: 4 Hand geverfde achtergronden. Ze zijn in kleur maar ook heel goed zwart/wit toe te passen. Mooi om mee te blenden of nieuwe papers mee te ontwerpen. Verkrijgbaar in 2 licentie vormen: PU/S4O/S4H en CU.

Starting today in the SPPP shop: 4 Handmade painted backgrounds. They can be used in color but also in black and white. Nice to blend in or design new papers with. Available in two licenses: PU/S4O/S4H and CU.

Art Blend Papers #1

Nieuw in de winkel: 4 Handgemaakte, gestencilde gelliplate achtergronden met mooie structuren. Ze zijn in kleur maar ook heel goed zwart/wit toe te passen. Mooi om mee te blenden of nieuwe papers mee te ontwerpen. Verkrijgbaar in 2 licentie vormen: PU/S4O/S4H en CU.

New in the shop: 4 Handmade stenciled gelliplate backgrounds with beautiful textures. They can be used in color but also in black and white. Nice to blend in or design new papers with. Available in two licenses: PU/S4O/S4H and CU.

Digitale scrapbook papers

De basis van al het scrapbookwerk is de ondergrond. Scrapbook papers zijn vierkante, stevige vellen papier met aan één of weerszijden een print. Het formaat van deze vellen is standaard 12 x 12 inch (30,48 x 30,48 cm). Digitale scrapbook papers hebben hetzelfde formaat. Ze zijn ook 12 x 12 inch (3600 x 3600 pixels), hebben 300 dpi (dots per inch) drukwerk kwaliteit en worden geleverd in JPG formaat. Ze worden ook wel background papers genoemd.

De achtergrond papers hierboven bestaan uit verschillende texturen en patronen. Sommige hebben een “shabby” (versleten) uitstraling. De shabby uitstraling is een persoonlijk keuze van de designer zelf. Net als bij echte scrapbook papers is er verschil in stijl. De layout hieronder is gemaakt met een verkreukelde achtergrond. Hierdoor ontstaat een heel realistische look. Het had net zo goed een foto van een handmatig gescrapte layout kunnen zijn.

WINTERWOOD - Layout

Er bestaan ook papers met meer diepte. Het lijkt dan bijvoorbeeld alsof je in een doos, fotolijst of andere kleine ruimte kijkt. door je scrapwerk extra schaduw te geven, ontstaat er een mooie diepte werking.

Er zijn achtergrond papers die nog meer diepte hebben. Daar kijk je niet een kleine ruimte in, je kijkt als het ware daar een hele andere wereld in. Deze virtuele achtergrond scenes kunnen bijvoorbeeld heel fantasierijk of sprookjesachtig zijn. Daarnaast zijn er ook realistische achtergronden van steden, berglandschappen of met zee en strand erop. Soms zijn ze getekend of geverfd, gefotografeerd en bewerkt of alleen gefotografeerd. Alles is mogelijk! Er bestaan ook creatieve combinaties van boven genoemde technieken.

Bij deze achtergronden kun je het best de persoon(en) op je foto’s helemaal vrijzetten (digitaal uitknippen). Door ze in de scene van je paper te plaatsen, ontstaan er hele mooie sprookjesachtige afbeeldingen die prachtig op een canvas staan.

Je ziet dus dat er een hele hoop verschillende mogelijkheden zijn als het om digitaal scrapbook gaat. Je kan een traditionele scrap maken, maar ook een hele fantasierijke wereld creëren. Hieronder geef ik nog een laatste voorbeeld. Deze achtergronden zijn wat artistieker en al van wat elementjes voorzien. Daar kan natuurlijk overheen en omheen worden gescrapt, of alleen een tekst worden bijgezet. Alle achtergronden kun je ook uitprinten en in je artjournal verwerken of er “echt” mee scrappen. In feite is alles wat digitaal is ook afdrukbaar! Volgende keer ga ik het hebben over digital scrapbook elements en embellishments.

Digital scrapbook papers

The basis of all scrapbooking is the background. Scrapbook papers are square, firm sheets of paper with a print on one or both sides. The size of these sheets is standard 12 x 12 inches (30.48 x 30.48 cm). Digital scrapbook papers have the same format. They are also 12 x 12 inch (3600 x 3600 pixels), have 300 dpi (dots per inch) printing quality and are supplied in JPG format. They are also called background papers.

The background papers on the first image have different textures and patterns. Some have a “shabby” appearance. The shabby appearance is a personal choice of the designer self. Just like with real scrapbook papers, there is a difference in style. The layout on te second image is made with a crumpled background. This creates a very realistic look. It could just as well have been a photo of a manually scraped layout.

There are also papers with more depth. For example, it looks like you are looking in a box, photo frame or other small space. by giving your scrapwork extra shade, a nice depth effect is created. (See image 3 and 4).

There are background papers that have even more depth. You don’t look into a small space there, you look into a whole different world. These virtual background scenes can be very imaginative or fairytale-like, for example. In addition, there are also realistic backgrounds of cities, mountain landscapes or with the sea and beach on them. Sometimes they are drawn or painted, photographed and edited or only photographed. Everything is possible! There are also creative combinations of the above techniques. With these backgrounds, it is best to extract the person (s) from your photos completely (digitally cut out). By placing them in the scene of your paper, beautiful fairy-tale images are created that look wonderful on a canvas. (See image 5 and 6).

You see that there are a whole lot of different options when it comes to digital scrapbook. You can make a traditional scrapbook layout, but you can also create a very imaginative world. The last image is my final example. These backgrounds are more artistic and have some elements. You can scrapbook over and around it, or just add some text. You can (of course) print all the backgrounds and incorporate them into your artjournal or scrapbook with them “in real”. In fact, everything that is digital is also printable! Next time I will blog about digital scrapbook elements and embellishments.

Tekenen

Als ik het over tekenen heb hoor ik mensen vaak tegen mij zeggen: “Jij hebt makkelijk praten, Jij kan tenminste tekenen, maar ik heb dat talent niet. Ik kan absoluut niet tekenen!”. Been there! Geloof me, ik ben er jaren van overtuigd geweest dat ik niet kon tekenen. Als kind vond ik het heel leuk om te tekenen, ik tekende graag. Ik was geen natuur talent, ik kon gewoon leuk tekenen en dat was het! In mijn (vroege) tienerjaren doedelde ik graag (met name onder schooltijd) en tekende ik af toe kleine stripjes. Na mijn zestiende heb ik bijna geen tekening meer gemaakt. Wel gedoedeld, als ik aan de telefoon zat maar niet meer actief getekend.

Toen ik halverwege mijn dertigste weer wat wilde gaan tekenen lukte het niet! Mijn ontwikkeling was rond mijn zestiende bijna helemaal stil komen te staan. Als ik voor een leeg vel papier zat had ik geen idee wat ik wilde gaan tekenen en als ik tekende, was ik meer aan het gummen. Wat vroeger zo vanzelf sprekend en natuurlijk was, was nu niet meer. Ik was helemaal verleerd hoe het voelde om te gaan tekenen zonder hoog gespannen verwachtingen, om gewoon te gaan tekenen zonder aan het resultaat te denken. Mijn creatieve sappen waren behoorlijk opgedroogd en mijn fantasie had me in de steek gelaten. Frustratie alom! Gelukkig (voor mij) ontdekte ik een geweldig boek van Danny Gregory – The Creative License. De (Engelse) inhoud van dit boek heeft me gestimuleerd om door te blijven gaan met tekenen. Niet op een obsessieve manier, maar elke keer een beetje. Met simpele en vooral leuke oefeningetjes loost de schrijver je op een hele persoonlijke manier door alle obstakels heen. De onderstaande tekening heb ik gemaakt toen we een midweek naar Duitsland waren. Ik heb wat blauwe spullen bij elkaar gezet (Een hamerhaaibeker – hoe komen ze erop! Een pak Duitse melk, een Mini auto een duikbril, een etui en een elektrische tandenborstel). Daarna ben ik lekker gaan zitten met een bak koffie erbij en gaan tekenen. Een fineliner en wat markers (stiften) meer had ik niet nodig om dit stilleven te creëren. Om de tekening heen heb ik wat dingen geschreven die ik leuk vond om te onthouden.

De tekening is verre van perfect! Maar vele malen leuker dan een foto met dezelfde objecten. Ik kan zelfs nog zien wat ik getekend heb! Pak ook eens een pak melk en kijk eens of het je lukt om het na te tekenen. Of kijk eens goed naar je boterham, hoe is de textuur? Zitten er zaden of noten op? Tekenen vraagt een goed obeservatie vermogen, goed observeren maakt je bewuster van je omgeving. Dat kan in deze huidige tijd helemaal geen kwaad! Ik schrijf (journal) vrijwel altijd om mijn tekeningen heen. Dan schrijf ik wat me bijvoorbeeld opvalt als ik de tekening bekijk of wat me tijdens het tekenen ervan bezig houdt. Soms ben ik aan het tekenen en komen er herinneringen boven, of voel ik bepaalde emoties. Tekenen kan ook heel therapeutisch werken.

Inmiddels heb ik het plezier in tekenen weer helemaal teruggevonden, ik geniet van het proces en het resultaat. Ik gebruik geen potlood, geen gum maar gelijk een definitieve zwarte fineliner en stiften. Lukt het niet? Dan maak ik de tekening af bij het gedeelte dat wel gelukt is. En kleur doet echt wonderen! De meest saaie zwart/wit tekening leeft op als je het losjes inkleurt. Niet te netjes kleuren en lijnen gewoon in één keer trekken maakt niet uit of helemaal recht zijn of niet, zelf als de lijnen niet (helemaal) kloppen kan het resultaat uiteindelijk prachtig zijn. Net als bij handletteren leveren die imperfecties juist een heel interessant beeld op en geven je tekening persoonlijkheid, jouw persoonlijkheid!

To draw

When I talk about drawing I often hear people say to me: “You can talk easily, At least you can draw, but I don’t have that talent. I definitely can’t draw!” Been there! Believe me, I have been convinced for years that I could not draw. As a child I enjoyed drawing, I liked to draw. I was not a natural born talent, I could just draw well and that was it! In my (early) teenage years, I liked to doodle (especially during school hours) and I occasionally drew small comics. After I was 16 I hardly made a drawing anymore. Well, if I was on the phone (doodling) but no longer actively drawing.

When I wanted to draw something again halfway through my thirties, it didn’t work! My development concerning drawing almost stopped completely around the age of sixteen. When I was sitting in front of an empty sheet of paper, I had no idea what I wanted to draw and when I was drawing, I was erasing more. What used to be so obvious and natural was now no longer. I was completely forgotten how it felt to start drawing without high expectations, to just start drawing without thinking about the result. My creative juices had dried up quite a bit and my imagination had abandoned me. Frustration everywhere! Fortunately (for me) I discovered a great book by Danny Gregory – The Creative License. The (English) content of this book has encouraged me to continue to draw. Not in an obsessive way, but a little every time. With simple and, above all, fun exercises, the writer helps you through all obstacles in a very personal way. I made the drawing above when we were in Germany for a midweek hollyday. I put some blue stuff together (A hammerhead shark – how do they get it! A pack of German milk, a Mini car, diving mask, a case and an electric toothbrush). Then I sat down with a cup of coffee and started to draw. All I used was a fineliner and some markers to create this still life. Around the drawing I wrote some things that I liked to remember.

The drawing is far from perfect! But many times more fun than a photo with the same objects. I can even see what I have drawn! Also grab a carton of milk and see if you succeed in drawing it. Or take a good look at your sandwich, how is the texture? Are there seeds or nuts on it? Drawing requires a good ability to observe, good observation makes you more aware of your environment. That’s a good thing to do in these days! I almost always write (journal) around my drawings. Then I write what I see when I look at the drawing or what concerns me while drawing it. Sometimes I’m drawing and memories come up, or I feel certain emotions. Drawing can also be very therapeutic.

In the meantime I have completely refound the pleasure of drawing, I enjoy the process and the result. I do not use a pencil, no eraser, but immediately a final black fineliner and markers. Does not it work? Then I finish the drawing at the part that did succeed. And color really works wonders! The most boring black and white drawing comes alive if you color it loosely. Not too neat colors and lines just draw in one time it doesn’t matter if they are completely straight or not, even if the lines are not (completely) correct, the result can ultimately be beautiful. Just as with handwriting, those imperfections produce a very interesting image and give your drawing personality, your personality!