Maandelijks archief: juli 2018

Verpakkingsidee #3

Mijn zus heeft met één van de bootjes een soort “kaart zakje” gemaakt. Vanwege de leuke originele toepassing krijgt deze verpakkingstip een plekje bij mijn verpakkingsideetjes. Het bootje zit in een doorzichtig zakje (Action), met de printer heeft ze op iets dikker papier een simpel label gedrukt met een mooi handgeschreven/script lettertype. Zij heeft een Bijbeltekst genomen, maar je kunt natuurlijk ook andere teksten gebruiken. Vooral teksten waar huwelijksbootje in voorkomt passen hier uitstekend bij!

packaging idea #3

My sister made a sort of “card bag” with one of the boats. Because of the nice original application, this packaging dot gets a place with my packaging ideas. The boat is in a transparent bag (Action), with the printer she has printed a simple label with a nice handwritten script font on slightly thicker paper. She has taken a Bible text, but you can of course also use other texts. Especially texts with a wedding boat are an excellent addition!

Patroon zeesterrenketting

Hierbij een leuke freebie in de vorm van een “feelgood” projectje. Deze zeesterrenketting heb ik met fijn vlas bindtouw gehaakt. Dit touw is bij bijna elke supermarkt verkrijgbaar. Je kunt deze ketting vrij snel en eenvoudig haken:

  1. Haak eerst 25 losse steken.
  2. Haak een vaste in de 24ste steek.
  3. Haak 5 losse steken.
  4. Haak in de 4de, 3de, 2de en 1ste steek en halve vaste.
  5. Haak een vaste wederom in de 24ste steek en blijf aan de rechterkant van de losse ketting.
  6. Herhaal stap 3 t/m 5.
  7. Herhaal stap 3 en 4.
  8. Steek de haaknaald nu aan de linkerkant van de losse ketting in de 24ste steek (zie stap 5) en sla de draad over de losse ketting heen en haak een vaste.
  9. Herhaal stap 3 t/m 5 maar blijf nu aan de linkerkant van de losse ketting.
  10. Herhaal stap 3 en 4.
  11. Steek de haaknaald door de 24ste steek, haal de lus er doorheen zodat er nu 2 steken op de haaknaald staan, steek vervolgens de haaknaald door de rechter lus van de 1e vaste steek bij stap 2 door.
  12. Haak deze 3 steken in 1 keer naar 1 lus, net als bij een halve vaste.
  13. OPTIONEEL (Hierdoor komt de zeester bovenop de ketting te leggen) Draai de zeester om en haak een halve vaste door de eerst beschikbare linker lus in de 24ste steek aan de achterzijde, zorg dat het draad rechts van de haaknaald is voordat je de steek maakt.
  14. Herhaal 9 maal stap 1 t/m 12 of 13.
  15. Haak 25 losse steken en hecht af.

Crochet pattern starfish-chain

Here is a nice freebie in the form of a “feel-good” project. I stitched this starfish-chain with fine flax twine. This rope is available at almost every supermarket. You can make this chain pretty quickly and easily:

 1. Start with 25 Chain stitches.
 2. Single crochet in the 24th chain stitch.
 3. Make 5 Chain stitches.
 4. In the 4th, 3rd, 2nd and 1st stitch a slip stitch.
 5. 1 Single crochet again in the 24th stitch and keep on the right side of the chain.
 6. Repeat steps 3 through 5.
 7. Repeat steps 3 and 4.
 8. Now insert the crochet hook on the left side of the chain in the 24th stitch (see step 5) and slip the thread over the chain and make a single crochet.
 9. Repeat step 3 to 5, stay on the left side of the chain.
 10. Repeat step 3 and 4.
 11. Insert the crochet hook through the 24th stitch, pass the loop through it so that there are now 2 stitches on the hook, then insert the hook through the right loop of the 1st single crochet in step 2.
 12. Pull these 3 stitches at once through the loop, just like slip stich.
 13. OPTIONAL (This will place the starfish on top of the chain) Turn the starfish over and make a slip stich through the first available left loop in the 24th stitch at the back, make sure that the thread is on the right of the crochet hook before you make the stitch.
 14. Repeat 9 times step 1 to 12 or 13.
 15. Finish with 25 chain stitches.

Verpakkingsidee #2

Ik heb een zeilbootjes hanger (met de SPPP Zeilbootjes printables) gemaakt voor mijn jarige schoonzus en wil dit leuke inpakideetje graag met je te delen. De zakjes heb ik bij de Action gekocht. Met een grijs (afval) kartonnetje, witte marker en fineliner heb ik de label gemaakt. Twee nietjes er doorheen… KLAAR!

packaging idea #2

I have made a sailboat hanger (with the SPPP Sailboats printables) for my sister-in-law and would like to share this nice packaging idea with you. I bought the bags at the Action. I made the label with a gray (waste) cardboard, white marker and fineliner. Two staples through it … READY!

Penseel/brushpen letters

Deze handletters heb ik met een brushpen getekend, ingescand en vrijgezet. De originele letters hebben een dekking van 100% en zijn verder niet bewerkt. Ook zit er een brushset bij (ABR) en 26 losse PNG bestanden van de brushes. De letters zijn ook verkrijgbaar voor commercieel gebruik.

Brushpen Alpha

I have drawn, scanned and released these hand lettered alpha made with a brushpen. The original letters have a coverage of 100% and have not been edited. There is also a brush set (ABR) and 26 separate PNG files from the brushes. The letters are available for commercial use.

Handletteren

Naast kleuren voor volwassen en tangle is er ook voor handletteren de afgelopen jaren een enorme belangstelling ontstaan. Inmiddels zijn er heel wat boeken en cursussen over dit onderwerp op de markt gekomen. Er zijn zelfs tijdschriften in de supermarkt te koop die puur over handletteren gaan en je alle mogelijkheden en toepassingen rondom dit thema te tonen.

Afgelopen winter mocht ik bij een workshop over zelf kerstkaarten maken het gedeelte handletteren op me nemen. Goed voorbereid ging ik de cursus in met een legio aan zelfgemaakte voorbeelden. Elk halfuur kreeg ik een nieuwe groep cursisten aan wie ik de basis technieken van het handletteren mocht uitleggen. Ik had een A4-tje gemaakt met wat basis uitleg over het handletteren en aan de hand daarvan en de voorbeelden die ik had gemaakt konden de cursisten aan de slag.

Wat me aan het einde van de avond was opgevallen, is dat er geen één cursist letters tekende… Nu zijn er heel veel soorten letters en technieken om mee aan de slag te gaan. Letters schrijven doe je wel bijvoorbeeld met een kalligrafie pen, penseel/brushpen of hele dunne letters met fineliner. Ik gaf die avond voornamelijk uitleg en voorbeelden die betrekking hadden op “getekende” handletters. Bijna al mijn voorbeelden waren als het ware eerst getekend met fineliner en later ingekleurd met stift! Soms moet je de dingen dus even anders benaderen dan je gewend bent om tot iets nieuws of beters te komen. Mijn advies is eigenlijk heel eenvoudig; schrijf de letters niet maar teken ze (na)! Je zal zien dat als je dit een paar keer gedaan hebt je vanzelf beter wordt. Heb je een afwijking naar links of rechts? geen probleem teken er gewoon aan de andere kant wat meer bij! Al mijn voorbeelden zijn stuk voor stuk imperfect, maar als je de kaarten zo voor je ziet, ziet het er ontzettend leuk uit! Zelfs de kladjes hebben wat! En ze zijn veel persoonlijker en origineler dan al die massa kaarten die je in de winkel kunt kopen.

Hand-lettering

In addition to colorbooks for adults and tangling, there has also been a huge interest in hand-lettering in recent years. There are lot of books and courses on this subject on the market. There are even magazines for sale in the supermarket that are purely about hand-lettering and show you all the possibilities and applications around this theme.

Last winter I took the hand-lettering part at a workshop about making Christmas cards on myself. Well prepared, I started the course with some self-made examples. Every half hour I got a new group of students to whom I explained the basic techniques of hand-lettering. I had made a sheet with some basic explanations about hand-lettering and hand this out to the students. Together with the examples the students get started. What I noticed at the end of the evening was that none of the students drew letters… There are many types of letters and techniques to get started with. For example, you can write letters with a calligraphy pen, brush/brush pen or very thin letters with a fineliner. That evening I mainly gave explanations and examples that related to “drawed” hand letters. Almost all of my examples were first drawn with fineliner and later colored with a marker! So sometimes you have to approach things differently than you are used to in order to achieve something new or better. My advice is actually very simple; do not write the letters but (copy) draw them! You will see that if you have done this a few times you will naturally improve. Do you have a deviation to the left or right? no problem just add some more on the other side! All my examples are imperfect, but when you see the cards in front of you, it looks really nice! Even the rough drafts have something likable! And they are much more personal and original than all the mass production cards you can buy in the store.

Verpakkingsidee #1

De keidoosjes voor de juffen zijn af. Kon het niet laten om dit leuke inpakideetje nog even met je te delen. Vond het gave “Homemade with Love” stickertjes nog tussen mijn DIY spulletjes op zolder.  

packaging idea #1

The I think you rock! boxes for the teachers are finished. Couldn’t resist sharing this fun packaging idea with you. Found the gift “Homemade with Love” stickers among my DIY stuff in the attic.

Doosje “Jij bent een kei”

Met deze printable template kun je je kanjers pas echt verrassen! Op dit schattige doosje in lucifersdoosjes formaat staat de tekst: “Voor mij ben jij een…”. Doe je het doosje open dan zie je een lief keitje dat “kei!” zegt. Het pakketje bestaat uit een duidelijke handleiding, een A4 printable template in JPG formaat zonder tekstbericht (tekst kan later handmatig met pen o.i.d. worden toegevoegd) en een printable template in TIF en PSD formaat met een tekstvak om een berichtje typen, deze komt op de achterzijde van het doosje te staan. Heb je geen keitjes? Geen probleem er zitten papieren keitjes bij! Ook zit er een blanco lucifersdoosje template en printable bij om je eigen doosjes mee te ontwerpen. Alles is CU (small home business) geschikt en op 300 DPI gemaakt. Verkrijgbaar in 2 licentie vormen: PU/CU.

Box “I Think you rock”

On this cute matchbox sized box stands the text: “I Think you…”. When you open the box a sweet pebble says “Rock!”. The package come with of a clear manual, an A4 printble template in JPG format without a text message (Can add later text with pen or something else) and a printable template in TIF and PSD format with a text box to type your message, it will be placed on the back of the box. Templates and printable are both in Englisch and Dutch.  Do you not have any pebbles? No problem there are paper pebbles on the printable! There is also a blank matchbox template and printable to design your own boxes with! Everything is CU (small home business) suitable. All at 300 DPI. Available in 2 licenses: PU/CU.

Kei (gaaf) doosje

Het zakje met keitjes van gisteren doet gelijk dienst als inspiratiebron voor dit leuke printable lucifers doosje met de tekst: Voor mij ben jij een kei! Over twee weken begint (bij ons) de zomervakantie en dan moet er steevast wat voor de juf of meester gefröbeld worden als dank voor alle goede zorg.  We zijn het er allemaal over eens dat dit het perfecte cadeau is om aan de juffen te geven. De printable is verkrijgbaar in het Nederlands en Engels in de SPPP webshop zodat ook jij dit leuke doosje voor de juf of meester kan maken en heb je geen keitje(s)? Geen probleem, er zitten ook papieren keitjes en losse oogjes bij…

You Rock Box

The bag of pebbles from yesterday immediately serves as a source of inspiration for this fun printable matchbox with the text: I think you rock! In two weeks the summer vacation starts (with us) and then something nice is always given to the teacher as a thank you for all the good care. We all agree that this is the perfect gift to give to the teachers. We have now made 3 with real pebbles in it and it looks nice! The printable is available in Dutch and English in the SPPP webshop so that you too can make this nice box for the teacher.You have no rock? No problem, there are also paper pebbles and loose eyes…

Je bent een kei!

Gisterenavond laat (slechte timing) was ik op zoek naar een gepast cadeautje voor iemand die me enorm geholpen heeft. Vandaag had ik mijn laatste afspraak en wilde iets geven als bedankje hiervoor. Vaak werp ik dan een blik in mijn speciale cadeau lade, loop ik even langs mijn boekenkast of kijk ik op zolder of er nog iets leuks tussen mijn DIY spulletjes ligt. Meestal vind ik wel wat, maar nu niets! Beetje teleurgesteld dook ik mijn bed in, in de hoop op een eureka moment in de morgen… Terwijl ik ’s ochtends vroeg naar het hek slenter om deze te openen dient het eureka moment zich aan in de vorm van een kei-gaaf idee! Stenen! Dat is het! Snel zoek ik naar wat donker grijze keitjes tussen het grind op het pad. Witte stiften heb ik nog, fijne zwarte permanent markers, een doorzichtig zakje, wat wit en grijs karton… Nadat ik alles bij elkaar heb gescharreld geef ik de keitjes oogjes en een lachend mondje. Op een grijs kartonnetje zet ik de tekst “Jij ben een kei”. Een tevreden glimlach verschijnt op mijn gezicht, de keitjes doe ik in het zakje en niet het grijze labeltje erop. Als dat geen leuk cadeautje is…

I think you rock!

Late last night (bad timing) I was looking for a suitable gift for someone who helped me enormously. Today I had my last appointment and wanted to give something as a thank you for this. I often take a look in my special gift drawer, I walk past my bookcase or I look in the attic to see if there is anything nice in my DIY stuff. I usually find something, but now nothing! A bit disappointed, I went into my bed, hoping for a eureka moment in the morning… As I wander early in the morning to the fence to open it, the eureka moment presents itself in the form of a rock-solid idea! Rocks! That is it! I quickly look for some dark gray pebbles between the gravel on the path. I still have white markers, fine black permanent markers, a transparent bag, some white and gray cardboard… After I have scraped everything together I give the pebbles eyes and a smiling mouth. I put the text “You Rock!” on a gray cardboard. A happy smile appears on my face, I put the pebbles in the bag and staple the gray label on it. If that is not a nice gift …